Levensgevaarlijke verkeerssituaties nabij station Delft Centrum

De verkeerssituatie nabij het nieuwe station in Delft, is erbarmelijk te noemen.

Inwoners en bezoekers, klagen steen en been!

Als het nu al zo gevaarlijk is, hoe moet het dan als het winters weer wordt?

Laten de dames en heren ontwerpers, maar terug naar de tekentafel gaan!

Aanpakken en vlug, wethouder Verkeer!

Martin Stoelinga

https://www.ad.nl/delft/oversteken-bij-station-delft-is-levensgevaarlijk-er-moet-wat-gebeuren-anders-gaan-er-doden-vallen~a3d243eb/

Alle voorheen, georganiseerde vreugdevuren in Delft, gaan niet door..

Delft schrijft geschiedenis:

De georganiseerde vreugdevuren gaan niet door en hier leest u waarom:

Fietsen tegen prostaatkanker

Vooraf de wedstrijd Wippolder Concordia Starten 22 stoere jongens om voor de Prostaatkankerstichting geld bij elkaar te fietsen. Veertig km door klei en zand voor het goede doel! Leo Quack en Marin Stoelinga gaven hiervoor het startschot en onder bezielende leiding van Koos van der Burg vertrokken de stoere jongens richting Zoetemeer . Na twee uur waren de meesten binnen. Onder andere werd een pan erwtensoep en broodjes aangeboden. De opbrengst werd geteld: Elfhonderd euro !!Een mooie opbrengst voor een kleine groep vrijwilligers. De kanker stichting zal de opbrengst in ontvangst nemen.

Martin Stoelinga

9818.jpg

Scholenschuif Tanthof

Raadsvergadering 28 november o.a. over de scholenschuif.

Ik blijf van mening dat de kinderboerderij, de kindertuinen en het Abtwoudsepark, moeten blijven waar zij zijn. Met mij, vele andere inwoners van Delft. en van de wijken: Tanthof Oost en West

Daarnaast moet het toch geen probleem zijn, om ook andere ideeën te onderzoeken.

Wordt vervolgd, Jolanda Gaal

Alle berichten

De strijd tegen prostaatkanker

Screenshot_20190322-144146_Facebook

Martin Stoelinga
Fractievoorzitter Onafhankelijk Delft
Van de Spiegelstraat 36-38
2613 GA Delft

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
t.a.v. de minister, excellentie H. de Jonge
Parnassusplein 5
2511 VX ‘s-Gravenhage

betreft: DCo-188443

Delft , 28 november 2019

Excellentie, geachte minister,

In navolging op mijn eerder schrijven aangaande de wens te komen tot een periodiek bevolkingsonderzoek aangaande ‘prostaatkanker’ doe ik u nogmaals een verzoekschrift toekomen om dit te realiseren.

In mijn eerder schrijven d.d. 6 maart j.l heb ik u al uitvoerig uiteengezet wat mijn beweegreden zijn om mij hier hard voor te maken.

Uiteraard heb ik kennis genomen van uw standpunt zoals verwoord in uw schrijven van 4 mei j.l.
De ratio in uw brief, te verwijzen naar een ‘niet bewezen effectiviteit van een screening’ en aanvullend gekoppeld aan het standpunt van de Gezondheidsraad is een absoluut zorgelijk standpunt voor de volksgezondheid van de doelgroep mannen (>50 jaar).

Ik kan uw pas op de plaats in deze dan ook maar moeilijk accepteren. Een preventieve aanpak bijvoorbeeld middels een tweejaarlijkse PSA-bepaling bij een huisarts kent een zeer geringe belasting op middelen maar levert heel veel op. Elke man die in een vroeg stadium geholpen kan worden bij een vaststelling van prostaatkanker levert een enorme persoonlijke gezondheidswinst op en een zeer grote besparing van kosten in een latere fase.

Excellentie, ikzelf ben ongeneeslijk ziek. Dit door een gemetastaseerde prostaatkanker. Mijn dagen raken letterlijk op. Ikzelf zal geen baat meer ondervinden van een screening, maar elke man waarbij prostaatkanker wordt vastgesteld in zo’n periodieke screening is pure winst voor de man en voor de maatschappij.
Ik verzoek u derhalve met klem het onderwerp van een periodieke bepaling opnieuw te willen beoordelen en in te voeren in het desbetreffende programma preventieve volksgezondheid net als naar borstkanker en darmkanker.

Ik heb inmiddels in Delft – al eerder – dit onderwerp in de gemeenteraad en met burgemeester Van Bijsterveldt besproken. Een motie over dit onderwerp is in dit licht ingediend maar de reikwijdte gaat een lokale samenleving ver daarbuiten. Het raakt iedere man in dit land.. en zijn familie.
In diverse media is het onderwerp door mij over het voetlicht gebracht. Een petitie heb ik opgesteld op internet.

In afwachting van een positieve beschikking verblijf ik,

Hoogachtend,

Martin Stoelinga,

Regiotaxi ellende

Het kan zo niet langer!
De vragen aan de wethouder, Karin Schrederhof, komen eraan!

https://www.facebook.com/474504335917213/posts/2808216769212613/

Zwemtijd ingekort, belachelijk

pasfoto martin stoelinga onafhankelijk delft

https://www.ad.nl/delft/onafhankelijk-delft-vindt-kortere-zwemles-schandalig~ace00833/
Martin Stoelinga

Antwoord schriftelijke vragen

Gemeente Delft
Samenleving
Advies
bezoekadres.
Stationsplein 1
2611 BV Delft
IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87
t.n.v. gemeente Delft
Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft
Behandeld door
Svanderstappen
Telefoon 06-52738709
svanderstappen@delft.nl
Internet www.delft.nl
Telefoon 14015
Onafhankelijk Delft
T.a.v. de heer M. Stoelinga
1 1 HT. 2019
Datum Onderwerp
08-10-2019 informeel godsdienstonderwijs
Ons kenmerk
4062296
Uw brief van
Uw kenmerk
Bijlage Geachte heer Stoelinga,
Naar aanleiding signalen in de landelijke pers stelde u ons 13 september
een aantal vragen over het bestaan van godsdienstonderwijs in Delft. Uw
brief is geregistreerd onder nr. 1937699.
Hieronder beantwoorden wij uw vragen, waarbij wij eerst uw vraag citeren,
waarop ons antwoord volgt:
1. Is het bij de gemeente bekend dat deze zondag schooltjes buiten
deze zondagschool Olofsbuurt meerdere op zondag onderwijs
aanbieden. Om hoeveel schooltjes gaat het dan??
Het is bekend dat er in Delft (islamitisch) godsdienstonderwijs wordt
gegeven, onder meer door de Turkse en de Marokkaanse moskee.
Ook het Koranschooltje in de Olofsbuurt, dat niet vanuit de Turkse of
Marokkaanse moskee opereert, is bekend bij de gemeente.
Het is niet bekend op hoeveel plekken deze lessen worden
aangeboden.
2. Zou het college kunnen informeren wat voor soort lessen er
worden gegeven, de ouders geven vaak geen antwoord op
vragen van de buurtbewoners.
Het college kan hier wel naar informeren, maar er is geen formele
grond waarop beantwoorden van onze vragen verplicht is. Voor het
informele onderwijs waar het hier om gaat is weinig specifieke
regelgeving. Ingrijpen kan alleen als artikel 137 C uit het wetboek van
strafrecht wordt overtreden.
3. De kinderen komen niet uit deze wijk zij worden gebracht en
gehaald, Na het Landelijk nieuws is er best onrust ontstaan, gaat
de gemeente deze onrust wegnemen. Zou het college het les
materiaal in mogen zien, daar de docent niet in korte broek naar
binnen gaat. Deze vragen dienen wij in omdat in verhouding veel
salafisten naar Delft zijn teruggekeerd. En Delft niet ver van Den
Haag gelegen is.
De gemeente heeft geen signalen van onrust uit de buurt ontvangen.
Mochten deze signalen, vanuit de buurt of de stad, bij u wel bekend

Datum
08-10-2019
Ons kenmerk
4062296
4.
zijn, dan horen wij dat graag. De wethouder staat ervoor open om
hierover met u in gesprek te gaan. Uw vraag over het lesmateriaal
beantwoorden wij bij uw vraag 4.
Wij dringen er op aan deze lessen te onderzoeken het
lesmaterieel in beslag te nemen, in gesprek gaan met besturen
de eventuele haat predikers te vervolgen.
De gemeente heeft geen bevoegdheid lesmateriaal in beslag te
nemen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid laat momenteel een
verkenning uitvoeren naar de kwaliteit van dit informele onderwijs, en
onderzoekt ook of hier mogelijkheden zijn voor toezicht en
kwa I iteitsverbete ring.
Als gemeente werken wij nauw samen met de Nationale Coördinator
Terrorisme en Veiligheid (NCTV} en het ministerie van J&V om
verontrustende signalen integraal te bespreken en aan te pakken.
Waar gedrag de wet overschrijdt kunnen en willen we, samen met
onze partners, ingrijpen. Binnen de huidige wettelijke kaders zien wij
geen andere rol voor de gemeente.
Tot slot, mocht u concrete signalen hebben over zaken die niet in orde zijn,
dan staan wij hiervoor open.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Delft,
, burgemeester
ir. S.M. Brandligt l.b.
, secretaris
___.,p
—M-. ______ =>
dr. M. Berger, l .s

Luie begroting

de snor is weer terug

De begroting: weer niets nieuws onder de zon.

De schulden lopen op en niet zo gek, want het uitgeven is weer begonnen, ipv schulden in te lossen. De stadsschuld loopt op van 433 miljoen, naar 455 miljoen in 2020!. Generaties schuld! Wethouder Brandligt, van Groen Links, strooit met geld alsof hij de Sint zelve is. Wat ons betreft krijgt hij de zwarte Piet! Game over!

Het dossier Jeugdzorg, baart ons zorgen. Enorm veel klachten, grote tekorten en ook de belofte: extra geld van het rijk. We gaan het zien! Gelukkig valt er ook goed nieuws te melden: dat de eenzaamheid onder jongeren en ouderen wordt aangepakt. Er draaien projecten en natuurlijk zien wij de evaluatie, graag tegemoed, want onze gemeente heeft de meest eenzame mensen.

Wij blijven weer de duurste gemeente met de OZB, van Nederland en het eind hiervan is nog niet in zicht.

Huisvesting voor starters is een drama! De huizen zijn verkamerd, juist deze groep is hier de dupe van.
Weer staat er een wijk in Delft op de nominatie om rigoureus te veranderen…verbouwen of slopen. De Indische buurt is aan de beurt. Wij laten dit niet, zonder slag of stoot gebeuren.
Wij houden dit scherp in de gaten!

Sport
Een nieuw groot plan om de inwoners aan het sporten te krijgen. Onafhankelijk Delft pleit hier al haren voor, maar er werd bezuinigd en bezuinigd. Kinderen zijn te dik en moeten meer bewegen.
Daarnaast pleiten wij juist voor een heel nieuw Sportpark nabij Kerkpolder, zodat de voetbalverenigingen aldaar, naar deze nieuwe lokatie kunnen.
Er komt dan ook weer ruimte vrij om betaalbaar te laten bouwen.

Al met al vinden wij het een luie begroting.. achterover leunen van een college, met vijf collegepartijen. Eigenlijk goed voor strafwerk!
Martin Stoelinga

Martin Stoelinga bij RTL ivm prostaatkanker

https://www.rtlnieuws.nl/editienl/laatste-videos-editienl/video/4651956/man-laat-je-checken

Undercover Uitvaartverzoger o.a. Delft

Vanavond bij SBS, de uitzending gezien over “uitvaartverzorgers” die blijkbaar uit Delft komen.
De honden lusten er geen brood van, van wat daar in dit bedrijf gebeurt met overledenen.
Onze inwoners gaan helemaal los op sociale media:
Hoop dat de gemeente Delft een meldpunt maakt, soort #slachtofferhulp ivm de nabestaanden en de praktijken van deze Delftse uitvaartondernemers uit het programma van Stegeman #undercover. Dit is zo heftig, zoveel verdriet en boosheid..
Prive en zakelijke facebook pagina’s, van lijdend voorwerp, worden druk bezocht en de uitingen zijn zeer heftig. Moeten wij als gemeente, iets mee hoor.
Sterkte, voor wie dit aangaat.

Jolanda Gaal

Nieuwe gemeentesecretaris

Delft heeft een nieuwe gemeentesecretaris aangesteld:
De heer Martien van der Kraan.
Welkom in Delft

20191007_120230
20191007_120241

Scholenschuif Tanthof

20191001_194015

TANTHOF DELFT info pagina

2 oktober 2019

PERSBERICHT

Nee tegen de 2+2 variant

In de vergadering van de Delftse Raadscommissie Welzijn en Wonen op 1 oktober heeft wethouder Schrederhof nee gezegd om het alternatief voor de scholenschuif van de stichting Behoud het Park als 3de mogelijkheid te onderzoeken.
B & W willen alleen de voor- en nadelen van nieuwbouwplannen voor de basisscholen in Tanthof (scholenschuif) onderzoeken in het Abtswoudsepark en op de plek van de Kinderboerderij, waterspeeltuin en kindertuinen.
De variant van de Stichting Behoud het Park houdt in dat er op twee plekken twee scholen worden herbouwd.

Geen van de raadsleden, insprekers en publieke tribune waren enthousiast voor bouwen in het Abtswoudsepark en kinderboerderij e.o. Zij uitten hun zorgen over het teloorgaan van groen, de dreigende verkeersproblemen en de aantasting van de structuur van de wijk. Alle insprekers en de oppositiepartijen drongen er bij de wethouder op aan het alternatief uit de nota van de Stichting Behoud het Park uit te werken.
Met een volle tribune en acht insprekers; drie inwoners, , kindertuinen, waterspeeltuin, Natuurlijk Delfland , Vogelwacht en de Stichting Behoud het Park was het een groot aantal volgens de aanwezige raadsleden.

Tot verontwaardiging bij de insprekers en de mensen op de tribune weigerde wethouder Schrederhof om het alternatief als 3de optie nader te bekijken dit omdat de besturen van de schoolkoepels (Laurentius, SCD, Librijn) dit plan hadden afgewezen: zij bleek daarmee de relatie met deze schoolbesturen te stellen boven die met de inwoners van Tanthof.
Als antwoord op de vraag wat er moest gebeuren als beide door de gemeente voorgestelde locaties niet haalbaar bleken antwoordde zij dat B & W dan zelf een besluit zouden nemen, wat ruimte laat voor de gedachte dat een plan waar niemand voorstander van is behalve drie schoolkoepelbestuurders en één college Tanthof door de strot geduwd kan worden.

De raadsfracties en de insprekers gaan zich beraden voor de volgende raadsvergadering op 28 november. Want deze vergadering krijgt nog een vervolg.

Drie maanden duurde dit

Waarom doet het college er zo lang over, om de brief van Vestia, op het R.I.S. te krijgen?
Daar gaat mijn vraag aan wethouder Schrederhof over.
20190927_190735

https://ris.delft.nl/internet/overige-stukken_41186/category/publicatiestuk/ingekomen-stukken_63/1939754-college-van-b-en-w-brief-vestia-mbt-indische-buurt_135137/1939754-college-van-b-en-w-brief-vestia-mbt-indische-buurtpdf_3987342.pdf

Schriftelijk vragen

cropped-od_plat.jpg
Schriftelijke vragen van Onafhankelijk delft

Voetbal en tal van activiteiten in voormalig Delfia complex, waarom moest Delfia weg?

Moest er plaats gemaakt worden voor dure woningbouw?

Voetbalvereniging Delfia verkeerde ineens, na 110 jaar, in zwaar weer.

Tal van activiteiten die er plaats vonden, naast het voetbal, zoals:

Vier elftallen, line dancers 80 mensen, kaartclub 30 mensen en biljarters en nog tal van andere activiteiten.

Voorzitter van Delfia, Erwin de Graaf, heeft er alles aan gedaan om deze club en activiteiten te behouden voor de wijk.

De gemeente Delft onderhield het gras niet, zodoende leek het meer op Kampeergrond dan op een voetbalveld en nu:

Can I dream deed zijn intrede en dit juigde ik toe en werkte zelfs mee hieraan echter, gaandeweg kwam er meer in de publiciteit over de activiteiten aldaar.

Wat schertst mijn verbazing, deze activiteiten verschilden niet of nauwelijks van wat Delfia organiseerde.

Nu is mij ter ore gekomen dat er flink uitgepakt is met subsidie voor Can I dream, geaccoordeerd voormalig PvDA wethouder, Raymond Deprez.

Raymond Deprez, die op de dag van het voetbaltoernooi dat Can I Dream organiseerde, met de staart tussen de benen hem smeerde toen hij mij en burgemeester van Bijsterveldt in de gaten kreeg.

Wat wist hij toen dat wij niet wisten?

Hier gaan mijn schriftelijke vragen over:

.Was het college op de hoogte voor 4 april 2017, dat er ondanks dat Delfia niet weg wilde, er al een deal was met Can I Dream

.Hoeveel betaalde de gemeente aan de stichting voor het opvangen van de jeugd in de Buitenhof, aan subsidie

.Betaalde Can I Dream huur en of andere kosten onderhoud van het complex ten behoeve van de inwoners, zoals bijvoorbeeld maaien

.Was het verstandiger geweest om Delfia, deze activiteiten onder de hoede van Delfia te laten houden met dezelfde ondersteuning

.Het komt op mij over dat, Delfia weg moest, mond en daadkracht dood moest, op plaats te maken voor Can I dream. Is dit zo Het een en ander komt namelijk niet fris over

.Er is veel geld van de Delfts gemeenschapsgeld uitgegeven, mij is ter ore gekomen, 80.000 voor Can I dream, klopt dit

.Er is aan Delfia tussen de 300.000 en 340.000 betaald als oprotpremie. Waarom dan, terwijl zij gewoon samen hadden kunnen blijven, gezien Can I Dream er nu ook al twee jaar zit

.Wie, buiten de toenmalige wethouder, wist van dit handjeklap af

Zoals u ziet, vele vragen van Delftenaren en mij en daarom mijn verzoek om een nieuw Masterplan van de Sportraad, deze twee velden en verhard veldje, te gebruiken.

De wijze waarop dit gegaan is, komt mij niet als oprecht over en kom hier daarom zeker nog op terug.

Gaarne uw uitleg en eventueel tot in de raad.

Martin Stoelinga