«

»

Delftse studentenkamer subsidie is mislukte dure regeling

duwo_delft_belastinggeld_terugIn Delft is de speciale Tegemoetkoming Woonlasten Kamerhuurders (TWK) regeling.

Vooral gedeelde studenten huizen. De regeling is er ooit in de “rijke” tijd op voordracht van Stip gekomen.

Gedeelde studentenhuizen krijgen kwijtschelding van de woonlasten. Onzin want ze vervuilen door de intensieve bewoning meer dan gewone delftenaren.

Uit antwoord op mijn vragen blijkt dat er in 2015 voor €20.751 is uitgekeerd.

De uitvoering door ambtenaren van deze regeling kostte net zoveel dus ook €20.000.

Belachelijk dure regeling dus. En van de 368 aanvragen zijn er maar 158 toegekend. Dat is gemiddeld €131 per toegekende aanvraag. Voor zo’n belachelijk laag bedrag zulke hoge kosten maken is buiten proportioneel.

Ook is 57% nog eens afgewezen. Het lijkt erop dat studenten creatief met hun gegevens bezig zijn. Of de toelichting van de gemeente deugt niet.

Wat mij betreft schaffen we deze verkapte Delftse huursubsidie voor kamerdelende DUWO studenten af. Blijft maar bij Pa en Ma thuis wonen als je op kamers wonen niet kan betalen. En wentel de kosten van de afvalstoffenheffing en rioolbelasting niet af op de Delftenaren.

Die betalen zich suf want Delft is de Duurste Grote gemeente van Nederland.

Jan Peter de Wit


 

Hoi griffie
Ik wil het volgende stuk agenderen voor de commissie Economie, Financién en Bestuur

23-12-2016
Commissie Sociaal Domein en Wonen
2931928 – College van B&W: beantwoording schriftelijke vragen van de fractie Onafhankelijk Delft inzake tegemoetkoming woonlasten kamerhuurders en individuele studietoeslag Voor kennisgeving aannemen

Ik wil D66 wethouder Hekker vragen om een nader onderzoek te doen wie gebruik maken van de TWK regeling. Nu wordt dat niet vermeld, maar inkomensgegevens zijn nodig dus bekend bij de gemeente. Dus zijn dat bewoners met een studiebeurs en zo ja uit welk type onderwijs. Zijn dit mensen met een uitkering? zo ja welke.

En ik wil een verduidelijking van de hoge uitvoeringskosten €20.000 van de TWK regeling.
En ook wil de hoofd redenen weten van de vele afwijzingen 57% van de TWK regeling?

Bij voorbaat dank Jan Peter de Wit