«

»

Doorvragen naar Draaiboek koninklijke uitvaart in Delft

Burgemeester Bas Verkerk veegt de markt schoon.

Burgemeester Bas Verkerk veegt de Markt schoon.

Schriftelijke vragen volgens artikel 39 RvO van de gemeenteraad, aan het college van B&W

Betreft: een kopie van het draaiboek van de koninklijke bijzettingen in de Nieuwe Kerk van Delft

Geacht college,
Volgens Stip wethouder Förster kan een schaatsbaan niet op de Markt in Delft plaatsvinden omdat het te lang zou duren om deze op te ruimen bij een plotselinge Koninklijke bijzetting.
In de raadsvergadering van 5 november 2015 gaf studenten wethouder Ferrie Förster aan dat een ijsbaan op onze Markt in zeer korte tijd afgebroken moet kunnen worden. Een specifieke tijdsduur wilde Förster niet noemen.
In een technische beantwoording kreeg ik te lezen dat Koninklijke bijzettingen niet worden genoemd in de verleende vergunningen aan de Kermis, Taptoe of Flatstyle 2016.

Wel wordt met iedere organisator van een evenement een gesprek gevoerd in het zogenaamde “dienstenoverleg” o.a. samen met de ketenpartners van politie en brandweer. Indien het een evenement op de Markt betreft, wordt de mogelijkheid van een eventuele koninklijke bijzetting en de eventuele gevolgen hiervan (zoals het volledig of gedeeltelijk annuleren van het evenement) altijd onder de aandacht van de organisatoren gebracht. Ook wordt in dit overleg aangegeven dat de Markt in een dergelijke situatie zo snel mogelijk moet worden vrijgemaakt.

Stip wethouder Ferrie Förster wil geen schaatsbaan op de Markt want opruimen zou te lang duren bij een eventueel sterfgeval in het Koninklijk huis. Maar bij genoemde drie evenementen is geen harde eis opgenomen.

Ik had u al gevraagd om het draaiboek van de Koninklijke bijzettingen in te zien om te bepalen wat er is opgenomen over het ontruimen van de Markt. De burgemeester beschikt over een vertrouwelijk draaiboek van het ministerie BZK. Het ministerie heeft eerder toegestaan dat de burgemeester mij in vertrouwelijkheid op de hoogte stelt van de door mij gevraagde informatie.

Maar gemeentesecretaris Hans Krul heeft zijn ambtenaren verboden om nog contact met mij te hebben wegens overtredingen van de gedragscode artikel 5 meningsuitingen lid 6 dat ik geen namen van ambtenaren mag publiceren op onze website. Ik accepteer deze onwettige inperking van mijn vrijheid van meningsuiting al jaren niet. Ik werd daar in gesteund door het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties die vaststelden dat ambtenaren op dit punt geen bijzondere bescherming hebben.

De lijn om een afspraak te maken werd dus geheel verbroken. Ik stel al mijn technische en politieke vragen voortaan op deze wijze schriftelijk aan het college.
Derhalve wil ik nu niks meer inzien maar gewoon een kopie van het draaiboek van de uitvaart van leden van het koninklijk huis.
Ik heb de uitspraak van de Hoge Raad van de raad van state gelezen van 31 maart 2004 , AO6516 en daarin staat dat in het draaiboek geen persoonlijke beleidsopvattingen zijn opgenomen die niet openbaar gemaakt mogen worden.
Het draaiboek is dus niet vertrouwelijk zoals burgemeester Bas Verkerk aangaf. Het is gewoon openbaar. Met die restrictie dat passages in het draaiboek die de persoonlijke levenssfeer van leden van het Koninklijk Huis betreffen niet openbaar zijn. Zoals ook andere persoonlijke telefoon of adresgegevens.

Dat betreft een ondergeschikt deel van het draaiboek en ik accepteer dat deze passages onleesbaar gemaakt worden.

Vraag: Kunt u mij een kopie van het openbare deel van het Delftse (concept) draaiboek van een lid van het koninklijke huis doen toekomen?

Met vriendelijke groet,
Jan Peter de Wit