«

»

Geef andere visies Prinsenhof en Agathaplein een eerlijke kans

Willem van Oranje. Maar het college maakt er meer Willem de Zwijger van. De aanzet tot een ruimtelijke visie Prinsenhof is verzwegen.

Afgelopen donderdagavond werd het een lang debat over de verbouwingsplannen van het college over museum het Prinsenhof en Aghataplein.

Ik verzocht de andere partijen of ze het plan Merkx voor Prinsenhof/Agathaplein willen loslaten omdat het te gedetailleerd is vastgelegd en geen ruimte biedt voor principiële aanpassingen.

Andere visies zoals die van Wim van Leeuwen moeten een gelijkwaardige eerlijke kans krijgen.

Ik kon daarbij vanuit collegehoek verrassend genoeg, alleen rekenen op steun van GroenLinks. Daarentegen deden VVD en D66 het vuile verdedigingswerk voor de zwakke Stip fractiefeuten.    

Mijn stelling dat het college in 2017 niet wist wat de directie van het Prinsenhof allemaal uitspookte over de mega verbouwing plannen van het Prinsenhof, werd door de Stip wethouder Vollebregt niet weersproken.

Wie is die zwijgende ambtenaar naast Vollebregt?

Uit onderstaande beantwoording van technische ragen blijkt dat het programma van eisen en de architectenkeuze buiten het college is om gegaan. Opvallend is de ranzige rol van de stadsbouwmeester Wytze Patijn. Wil je iets geheim houden voor de gemeenteraad haal dan Patijn erbij.

Het is te zot voor woorden dat je het begin van zo’n belangrijk project geheel in het geniep onderhands regelt. Ik wil openheid over de visies van de andere architecten bureaus. Het is nog niet te laat. Dat zijn gerenommeerde namen zoals: Mecanoo, Braaksma & Roos, Cepezed , Merk-X en Van Heeswijk

Maak visies andere architectenbureaus’s openbaar

Ook die visies zijn van groot belang om kennis van te nemen. Laten we wel zijn dat de “visie” van Merkx maar €34.500 heeft gekost. Kan ook niet anders want er blijkt geen bouwhistorisch onderzoek te zijn gedaan. Ook kloppen aannames over het ‘poortje’ niet en dacht Merkx dat het Agathaplein altijd vol met fietsen stond.

Ik hoop dat architecten bureaus in het belang van Delft door de opstand van de burgers toestemming geven om hun visies openbaar te maken. Dat is eerder gebeurd bij Het Nieuwe Stadskantoor. Mecanoo was eerst afgewezen, maar werd later als winnaar gekozen.

Summier stukje tekst over huisvesting in ‘plan voor de toekomst’ Prinsenhof

Helaas schoot ik donderdag niet veel op met Stip wethouder Vollebregt. Hij beloofde serieus naar andere visies te kijken, maar aan de andere hield hij vast aan de uitgangspunten in de inhoudelijke visie van april 2018 “Museum Prinsenhof Delft Een plan voor de toekomst 2017 – 20122” die leiden tot de ruimtelijke ontwikkelvisie Merkx. Ook deze visie is niet door de gemeenteraad vastgesteld.

Dat is tegenstrijdig. Het leidde tot een zeer verwarrend debat over woorden en teksten in nota’s. Haarkloverij en bestuurlijke rookgordijnen. Uiteindelijk bleef de visie van Merkx als door de gemeenteraad in december 2017 vastgesteld kader en uitgangspunt overeind.

Ik heb op dit moment geen enkel vertrouwen dat de Klankboordgroep (die door het college wordt vastgesteld) een eerlijk en transparant en gelijkwaardige kans krijgt voor andere visies. Het is de bekende ‘verdeel en heers’ tactiek door daar juist veel ondeskundige deelnemers in de zetten.

Ondertussen dendert bureau Merkx door met het uitwerken van haar ontwikkelingsvisie. In december 2017 heeft de meerderheid van de gemeenteraad daar €165.000 voor uitgetrokken om drie scenario’s uit te werken. Die uitwerking zal wel bijna klaar zijn.

In begin tweede kwartaal 2019 mag de gemeenteraad er over stemmen.

Jan Peter de Wit

Dossier museum Prinsenhof en Agathaplein

29 september 2018 webcolumn Ontwerpvisie Prinsenhof in achterkamertjes bekokstoofd

21 september 2018 webcolumn Minister wijst subsidieaanvraag museum Prinsenhof af

1 september 2018 webcolumn Museum Prinsenhof en de besluitvorming tot nu toe

10 december 2017 webcolumn 30 miljoen voor verbouwing museum Prinsenhof bizar

21 september 2018 webcolumn Minister wijst subsidieaanvraag museum Prinsenhof af

1 september 2018 webcolumn Museum Prinsenhof en de besluitvorming tot nu toe

10 december 2017 webcolumn 30 miljoen voor verbouwing museum Prinsenhof bizar

21 september 2018 webcolumn Minister wijst subsidieaanvraag museum Prinsenhof af

1 september 2018 webcolumn Museum Prinsenhof en de besluitvorming tot nu toe

10 december 2017 webcolumn 30 miljoen voor verbouwing museum Prinsenhof bizar

 


Geachte heer De Wit,

Op 27 september heeft u een aantal technische vragen gemaild m.b.t. de ruimtelijke ontwikkelingsvisie Prinsenhof/Agathaplein.

Hieronder vindt u de beantwoording.

Vraag 1 heeft de gemeente delft het ontwikkelingsplan voor de prinsenhof (september 2017) voorgedragen bij de provincie? en zo ja wanneer?

Antwoord 1:
De gemeente heeft de ontwikkelingsvisie onder de aandacht gebracht van de provincie om te verkennen of deze mogelijkheden zag om hier eventueel financiële steun aan te verlenen. Op bestuurlijk niveau heeft dit plaatsgevonden op 22 januari 2018. Daarna is er nog enkele keren contact per e-mail geweest op ambtelijk niveau.

Vraag 2 wanneer heeft het college deze opdracht/aanbesteding tot het maken van een ontwikkelingsplan voor prinsenhof doen uitgaan? en op welke wijze?

Antwoord 2:
Bureau Merk X is geselecteerd in een meervoudig onderhands inkoopproces. De uitnodiging om deel te nemen aan het inkoopproces is verzonden op 7 juli 2017. Het proces is als volgt verlopen. Eerst is een longlist opgesteld van bureaus die ruime ervaring hebben met het ontwerpen van musea en/of het renoveren van monumenten.

Vervolgens is een shortlist van vijf bureaus gemaakt door de bureaus te selecteren die de meeste ervaring hadden met zowel het ontwerpen van musea als met de renovatie van rijksmonumenten.

Deze vijf partijen zijn uitgenodigd om een voorstel in te dienen.

De voorstellen zijn beoordeeld op de

criteria 1. Inhoud van het voorstel, 2. prijs, 3. kwaliteit van de presentatie.

De beoordeling is gedaan door de selectiecommissie, die bestond uit: de Stadsbouwmeester, de programmeur Vastgoed (een architect) en de directeur van Museum Prinsenhof Delft (een historicus). Het voorstel van Merk X scoorde het hoogste aantal punten.
De opdracht is verstrekt op 25 augustus 2017.

Vraag 3 wat was het programma van eisen? kan ik die ontvangen?

Antwoord 3:
Het programma van eisen bestaat uit diverse stukken. Het betreft hier overigens nog een programma van eisen op hoofdlijnen. Mocht de raad instemmen met een investering in Prinsenhof/Agathaplein dan volgt een Europese aanbesteding voor het maken van een ontwerp. T.b.v. die procedure zal te zijner tijd een gedetailleerd functioneel en technisch programma van eisen worden opgesteld.

Het College is van mening dat het verzoek om dit programma van eisen geen technische vraag is. Maar aangezien het College begrijpt dat deze stukken van belang kunnen zijn voor het debat zal het College deze vraag als schriftelijke vraag beschouwen en aan de gehele Raad toesturen.

Vraag 4 wat was het selectieprotocol? cq selectiecriteria? kan ik die ontvangen?

Antwoord 4:
Het selectieprotocol is beschreven in het offerteverzoek.

Vraag 5 welke vijf bureaus hebben ingeschreven en kan ik het document met de argumentatie ontvangen van de uiteindelijke keuze door het college?

Antwoord 5:
De vijf bureaus die naar aanleiding van het offerteverzoek een voorstel hebben ingediend zijn:
· Mecanoo
· Braaksma & Roos
· Cepezed
· Merk-X
· Van Heeswijk
De vijf voorstellen zijn door de selectiecommissie beoordeeld op basis van de selectiecriteria. Dat leidde tot een gunningsvoorstel. Het gunningsbesluit is genomen door de ambtelijk opdrachtgever.

Het College is van mening dat het verzoek om het document voor de uiteindelijke keuze geen technische vraag is, maar beschouwt dit als een schriftelijke vraag.
We kunnen dit document echter niet aan de Raad sturen, omdat met de bureaus is afgesproken dat deze stukken niet openbaar beschikbaar worden gesteld. Er wordt nu nagegaan bij de genoemde bureaus of men toch akkoord kan gaan met openbaarmaking. Dat akkoord is op deze korte termijn nog niet binnen van alle bureaus en vandaar dat wij de stukken dan ook niet aan de Raad kunnen toesturen op dit moment.
Uiteraard is het mogelijk als raadslid om het document onder geheimhouding in te zien. Hiervoor dient een afspraak te worden gemaakt met de projectleider.

Vraag 6 Heeft dit selectieproces geld gekost? en zo ja hoeveel?

Antwoord 6:
De vijf bureaus die een voorstel hebben ingediend hebben hiervoor geen vergoeding ontvangen. Wel zijn kosten gemaakt voor ambtelijke inzet. Deze kosten bedroegen naar schatting € 5.000.

vraag 7 hoeveel heeft de ontwikkelingsvisie van Merk-x (september 2017) over het prinsenhof gekost? (Neem aan dat u de rekening heeft ontvangen)

Antwoord 7:
Het opstellen van de ontwikkelingsvisie door Merk X heeft € 34.500,- excl. BTW gekost.
Dit bedrag is als volgt samengesteld:
· Werkzaamheden conform de vraagstelling uit het offerteverzoek: € 29.500 ex BTW
· Aanvullende werkzaamheden op het gebied van installatieadvies: € 5.000 ex BTW.

vraag 8 uit welk budget is bovenstaand bedrag betaald?

Antwoord 8:
Vanuit het budget van Erfgoed Delft. Zie ook antwoord 9.

vraag 9 in welk raadsbesluit is besloten om geld uit te trekken voor dit selectieproces cq de ontwikkelingsvisie van het museum het prinsenhof en agathaplein

Antwoord 9
Bij de Kadernota 2016 staat in de 12e begrotingswijziging het voorstel om € 77.500,- uit te trekken voor het ‘Ontwikkelen visie toekomst Prinsenhof’. De raad heeft ingestemd met dit voorstel.