«

»

Het concept Verkiezingsprogramma 2014 – 2018

martin stoelinga ondernemer

Lijsttrekker Martin Stoelinga

Uw Delftse toekomst in veilige handen

 Waarom is Onafhankelijk Delft belangrijk in de gemeenteraad?

Omdat Onafhankelijk Delft zegt waar het op staat en doet wat het zegt

Onafhankelijk Delft is een puur Delftse groepering die Delft goed kent en weet wat er leeft in de stad.

Onafhankelijk Delft voert beleid op basis van draagvlak bij de meerderheid van de inwoners.

 

In onze visie wordt Delft de gezelligste, gezondste en heerlijkste stad van Nederland om in te wonen, werken en studeren.

De missie voor de komende vier jaar is een gemeente met zo laag mogelijke belastingen, zonder getto’s, onveiligheid en rommel op straat. Een gemeentebestuur dat goed naar haar burgers luistert, eerlijk, open en integer is.

 

Verkiezingsprogramma Onafhankelijk Delft 2014 – 2018

 

KERNPUNTEN

– Gemeentebelastingen omlaag

– Straatterreur en diefstal hard aanpakken

– Fundamentalistische Islamisering stoppen

– stop op asielzoekers en kansarme Balkan migranten

– Geen megalomane projecten meer

– Integer en open bestuur zonder corruptie

– veel goedkoper en ander parkeerregime voor bewoners

 

FINANCIËN

 

Het belangrijkste doel van Onafhankelijk Delft voor komende raadsperiode is de gemeentelijke belastingen omlaag brengen.

Door de kredietcrisis loopt de economie sterk terug. Er wordt minder besteed en het gaat slecht met de economie. De vaste lasten slokken een veel te groot deel van het inkomen op. Zo stijgen de woonlasten jaarlijks met het inflatiepercentage terwijl de lonen en de rente dat niet doen.

Burgers betalen veel vaste lasten. Denk bijvoorbeeld aan onroerend zaak belasting (OZB), rioolrecht, parkeerbelasting en afvalstoffenheffing.

Ieder jaar laat het college de vaste lasten stijgen. Met het stijgen van al die vaste lasten neemt de bestedingsruimte van de burgers af. En dat is weer slecht voor de economie en het vertrouwen in de toekomst. Zo ontstaat een negatieve spiraal. Onafhankelijk Delft wil die spiraal doorbreken.

Delft staat nu op de 9e plaats van de rangslijst van grote gemeenten wat betreft hoge woonlasten. De woonlasten stegen de afgelopen vier jaar gemiddeld voor een meerpersoonshuishouden van €692 (2009) naar €730 (2013). Een éénpersoonshuishoudens steeg van €577 (2009) naar €616 (2013). Dat is veel meer belasting betalen voor veel minder voorzieningen.

1. De woonlasten moeten met minimaal 10% = 100 euro omlaag.

2. Geen gemeentelijke subsidie of financiële ondersteuning aan religieuze of nationalistische organisaties of organisaties die daaraan gelieerd zijn.

3. Vier in plaats van vijf wethouders

4. Er moet voor iedereen een begrijpelijk gemeentelijk financieel jaarverslag komen met een nadrukkelijke heldere toelichting.

5. Er wordt jaarlijks een financiële verantwoording gepubliceerd van de bijverdiensten en declaraties van de burgemeester en wethouders.

6. (Startende) ondernemingen actief ondersteunen om hun bedrijfsvoering te optimaliseren door één loket waar gelijk alles geregeld wordt. Minder regels en meer individuele begeleiding. 

 

LEEFBARE STAD 

 

De woonomgeving moet opgeruimd, groen, heel en veilig zijn. Dan krijgen we een leefbare stad. Het is één van de belangrijkste taken van de gemeente om daar voor te zorgen. Maar ook de burgers zijn zelf verantwoordelijk. 

7. Er moet een stevige aanpak komen voor overlastgevende studenten en jongeren. Ook bij jeugdoverlast eerder en met dwang ingrijpen.

8. Jongerenhonken dienen elke avond open te zijn om hangjongeren in de wijk tegen te gaan. Jongeren moeten meer inspraak krijgen over activiteiten in hun wijk.

9. Delft heeft wijken met overwegend sociale huurwoningen. Onafhankelijk Delft streeft naar een evenredige mix van huur en koopwoningen in de achterstandswijken.

10. Fietsstroken in wandelgebieden binnenstad om conflicten tussen fietsers en wandelaars te vermijden

11. Alle ruimtelijke ordeningsvoorstellen moeten weer referendabel worden.

12. Zolang coffeeshops worden gedoogd, zijn wij voor het legaliseren van wietteelt onder gemeentelijk toezicht om daarmee te voorkomen dat er steeds meer thuisteelt in woningen komt.

13. Er moeten veel meer betaalbare starterswoningen komen voor Delftse jongeren.

14. De Kermis hoort traditioneel op de Markt. In de winter de schaatsbaan ook op de Markt.

 

Islamisering en Oostblok migranten

 

15. Geen nieuwe moskee er meer bij.

16. Geen islamitisch onderwijs in Delft.

17. Migranten/asielzoekers krijgen geen urgentie meer. Ze moeten via het reguliere woonnet een huurwoning vinden

18. Bijstandsontvangers die geen Nederlands spreken en zich niet voldoende inspannen dat te leren, worden gekort op hun uitkering

19. Geen gemeentelijke hulp meer aan uitgeprocedeerde asielzoekers maar uitzetten

20. Geen huurwoning uitgeven aan kansarme arbeidsmigranten uit de Balkanlanden zoals Roemenië en Bulgarije als er geen aantoonbare duurzame arbeidsrelatie overlegd kan worden

21. Huisjesmelkers die illegaal en veel Europese arbeidsmigranten huisvesten, actief opsporen en aanpakken.

22. Teruggekeerde Jihadstrijders arresteren, paspoort afnemen en het OM verzoeken direct een onderzoek te starten naar mogelijke oorlogsmisdaden.

23. Teruggekeerde Jihadstrijders direct uitschrijven uit het gemeentelijke bevolkingsregister en controleren of er onterecht een uitkering is ontvangen

 

VEILIGHEID

 

Onafhankelijk Delft wil dat iedereen zich veilig voelt in Delft. Enge plekken moeten verdwijnen en mensen moeten ‘s-avonds veilig over straat kunnen lopen. De politie moet criminelen pakken en niet hun bonnenboekje met pietluttige overtredingen vullen.

24. In heel de stad is alcoholgebruik in de openbare ruimte verboden. Dit om de groeiende overlast door drinkende jongeren en zwervers aan te pakken.

25. Er moet een direct lik-op-stuk beleid voor de aanpak van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten komen. Na drie dagen verzuim dient de leerplichtambtenaar tot actie over te gaan.

26. Meer digitaal mobiel cameratoezicht in de stad daar waar dat nodig is

27. Gemeentelijke handhavers openbare ruimte moeten meer gastheren zijn dan enkel bonnen uitdelers. Bij de eerste overtreding eerst een waarschuwing.

 

OPGERUIMD STAAT NETJES

 

Onafhankelijk Delft wil schonere lucht op straat en minder herrie door promoten elektrische voertuigen in het dagelijks gebruik. Het afval op straat is een enorme bron van ergernis. Onafhankelijk Delft wil dat de gemeente er op gaat toezien dat het afval direct wordt opgeruimd.

28. Elektrisch vervoer promoten. Alleen elektrische scooters toestaan in de binnenstad om een eind te maken aan de herrie van de vele Pizzakoeriers

29. Er rijden geen grote openbaar vervoerbussen meer door de binnenstad. Toeristenbussen aan de buitenrand van de binnenstad parkeren en toeristen met elektrische pendelbusjes naar het centrum brengen.

30. Geen schaliegasboringen en grote windmolens op ons grondgebied

30. Meer en grotere uitlaatstroken voor honden, die weer schoongemaakt worden.

31. Grofvuil aan huis laten ophalen blijft gratis. Wie het zelf wegbrengt krijgt korting.

 

SOCIAAL & WERK

 

Iedereen heeft gelijke kansen, maar ook plichten. Integratie verloopt via werk en scholing. Als je een uitkering krijgt kan je daar best wat voor terug doen. Iedereen telt mee, ook de ouderen. Meer activiteiten en woningen voor Delftse ouderen en jongeren.

32. Mensen die al in Delft wonen dienen voorrang te krijgen op huurwoningzoekenden van buiten Delft. Huurwoningzoekenden met een sociaal- en economische binding of opleidingsplaats in Delft krijgen voorrang op huurders zonder.

33. De besturen en vrijwilligers in de buurthuizen krijgen hun zeggenschap over het reilen en zeilen weer terug.

34. Onafhankelijk Delft wil mensen in de bijstand en schoolverlaters in de bijstand, verplicht inzetten voor werkzaamheden. Gedacht moet worden aan toezicht, maatzorg of het opruimen van zwerfvuil op straat.

35. Afgestudeerde studenten in de bijstand moeten direct op alle niveaus werk accepteren.

36. In elk buurtcentrum komt een sociaal restaurant waar buurtbewoners kunnen eten tegen geringe vergoeding en elkaar kunnen ontmoeten om de stille armoede en sociale uitsluiting te doorbreken.

37. Vrijwilligers verdienen steun in de vorm van onkostenvergoedingen, een collectieve verzekering en in sommige gevallen professionele ondersteuning en vrijstelling van sollicitatieplicht.

38. Er dient een Seniorenvisie te komen die richtinggevend is voor de invulling van het ouderenbeleid met aandacht voor eenzaamheid, thuiszorg en mantelzorgers.

 

VERKEER

 

Onafhankelijk Delft staat voor een drastische verlaging van het autoverkeer door de stad. De auto is te gast in de stad. Het doorgaande autoverkeer moet lopen via de ring A13, A4, Kruithuisweg en Provincialeweg. De fiets en openbaar vervoer worden het vervoermiddel naar de binnenstad van Delft. Bij het nieuwe station moeten twee keer zoveel fietsenrekken komen dan de geplande zevenduizend.

39. Het autoverkeer door de stad moet worden teruggedrongen. Fietsers en voetgangers krijgen alle ruimte en prioriteit.

40. Onafhankelijk Delft wil een geheel nieuw parkeersysteem invoeren met eigen bewonersparkeerplaatsen voor de deur. En controle door de burger zelf.

41. De Regiotaxi komt gegarandeerd en laat niemand zitten. Er komt een overdekte opstapplaats bij de Markt.

42. Vergunningparkeren voor bewoners moet veel goedkoper. Parkeerwachters dienen eerder behulpzaam te zijn dan direct te bekeuren.

43. Voor de flitspalen op de Provincialeweg en Kruithuisweg digitale borden plaatsen om automobilisten op hun snelheid te wijzen.

44. Vlakbij scholen moet de verkeerssituatie als veilig woonerf worden uitgevoerd.

45. Onafhankelijk Delft wil een stapsgewijs uitbreiding van de autovrije historische binnenstad. De pollers moeten verdwijnen en vervangen worden door digitaal cameratoezicht en stoplicht.

46. Een doorgaande tramverbinding naar Rotterdam.

47. Bij winkelcentrum De Hoven een bewaakte fietsenstalling.

 

VERNIEUWING VAN BESTUUR

 

Onafhankelijk Delft wil een efficiëntere ambtelijke organisatie. Dat moet veranderen. Daarom staat Onafhankelijk Delft voor een directere en kleinere ambtelijke organisatie. Onafhankelijk Delft wil ook een open, eerlijken integer bestuur. Geen achterkamertjes politiek en geen stiekeme partij- of eigenbelangen. Onafhankelijk Delft wil een cultuuromslag. Dat zal niet zonder slag of stoot gaan, maar hier zet Onafhankelijk Delft zich voor in.

48. Wij zijn tegen een derde termijn van burgemeester Bas Verkerk. De burgers van Delft bepalen met een raadgevend referendum wie de nieuwe burgemeester wordt.

49. Onafhankelijk Delft wil een burgemeester zonder bijbanen. De burgemeester moet zich 100% inzetten voor Delft en niet zijn aandacht verdelen.

50. Het aantal ambtenaren en interim-managers moet sterk worden verminderd.

51. De burgemeester houdt tijdens de marktdagen wekelijks spreekuur in het stadhuis en de verslagen worden op de gemeente website gepubliceerd.

52. Geen beperking van meningsuitingen door raadsleden zoals in de huidige Gedragscode van de gemeenteraad.

53. Onafhankelijk Delft wil middels overleg en mediation het aantal bezwaarschriften en afhandelingtijd verminderen. Dit bespaart veel ergernis en geld.

54. Onafhankelijk Delft wil een wekelijkse raadsvergadering, die maximaal 3 uur duurt, die wordt voorafgegaan door minimaal één uur inspraak van de burgers.

55. Onafhankelijk Delft wil dat de Stadskrant onafhankelijke informatie geeft en ook open staat voor alle Delftse verenigingen en stichtingen.

56. De gemeente moet in het Nederlands communiceren. Alle gemeentelijke folders, formulieren, webpagina’s en advertenties zijn voortaan in het Nederlands.

 

CULTUUR, SPORT & RECREATIE

 

Cultuur, sport en recreatie geven een belangrijke meerwaarde om hier te wonen. Onafhankelijk Delft wil dat de grote gesubsidieerde professionele instellingen en organisaties meer hun eigen broek ophouden. Ze moeten zich veel meer richten op het binnenhalen van sponsoren en meer bezoekers.

57. Schoolzwemmen op alle basisscholen in groep vier. Niet alleen in ‘zwarte’ scholen.

58. De twee Kinderboerderijen blijven de verantwoordelijkheid van de gemeente. De toegang blijft gratis.

59. Speciaal naaktstrand blijft direct gelegen aan de Grote plas in de Delftse Hout

60. De Nieuwe Kerk en toren is zondags, buiten de kerkdiensten om, open voor publiek.

61. Delftdag terug in de binnenstad als gezellig evenement om al het verenigingsleven te promoten, maar ook als open dag van de Politie, Brandweer en Combiwerk.

62. In de winter een grote schaatsbaan op de Markt.

63. Nieuwe evenementen moeten Delft nationaal en internationaal op de kaart zetten. Er moet een denktank komen van creatieve mensen om grote evenementen te bedenken.

64. Sport is belangrijk voor het imago van de stad en verdient steun, maar onze prioriteit ligt bij amateurs.

65. Onafhankelijk Delft wil dat sportverenigingen beter worden ondersteund, financieel en organisatorisch.

66. Kunstgras velden versneld aanleggen bij SV Wippolder en DFC Delfia

 

REGIONAAL & INTERNATIONAAL

 

De centrumfunctie en de ontwikkeling van Delft moet versterkt worden. Delft moet snel doorgroeien naar een gemeente met 125.000 inwoners. Dat is noodzakelijk om voldoende omvang te hebben om al die extra Rijkstaken te kunnen uitvoeren onder de huidige bezuinigingen.

67. Tegen getrapt verlengd bestuur zoals de Metropoolregio. En ook tegen het privatiseren van vuilophaler Avalex omdat beiden te ver van de burger afstaan.

68. Delft lijft Emerald, Delfgauw, het deel Delft-Noord/Sion van Rijswijk en ook Den Hoorn in.

69. Geen buitenlandse reisjes meer van burgemeester en wethouders tenzij de gemeenteraad vooraf goedkeuring heeft verleend.

70. Delft behoudt haar stedenband met de stad Estelí in Nicaragua. De andere kunnen opgeheven worden en dat scheelt weer vele snoepreisjes

PS Naar aanleiding van de digitale stemhulp van de gemeenteraad DeStemvanDelft moeten we nog een aantal standpunten toevoegen over stellingen die door andere partijen zijn ingebracht