«

»

Hondenbelasting is Melkhond om megaschulden af te lossen

Mijn Melkhond schijt op de Begroting van D66 wethouder Aletta Hekker

Mijn Melkhond schijt op de Begroting van D66 wethouder Aletta Hekker.

Ingezonden brief van Gertjan Laaij:

Aan de Gemeenteraad van Delft met het verzoek om behandeling, publicatie en antwoord.
Creatief boekhouden ‘redt’ Delft van artikel-12-status
Naar aanleiding van bovenstaand artikel in Delft op Zondag van 13 september 2015 wil ik graag even reageren.

Laat ik voorop stellen dat ik me het geluk van de bewoners langs de spoorlijn kan voorstellen met de aanleg van de spoortunnel. Of zij net zo gelukkig worden van het gevoerde financieel beleid, de controle op de uitgaven van het gemeentebestuur en valt te betwijfelen.

Door een boekhoudkundig trucje weet het gemeentebestuur uit handen te blijven van de artikel 12-status.

Mevrouw Hekker stelt dat de Delftse burger nog harder in de portemonnee zou worden getroffen dan nu met de door haar voorgestelde extra belasting die de burgers mogen ophoesten. Wat dit “nog harder” feitelijk betekent wordt niet vermeld.

Het lijkt er meer op dat hiermee de gemeenteraad en daarmee het gevoerde financieel beleid mooi buiten schot blijft en door kan gaan met haar financieel (wan)beleid. Geef eens openheid van zaken, wie is / was verantwoordelijk voor de uitgaven en misschien nog belangrijker de controle m.b.t. de spoortunnel?
Een tekort van 80 miljoen ontstaat niet overnacht. Door de ‘afwenteling’ van de artikel -12-status verandert er dus niets. Wie gaat nu WEL degelijke controle houden op de uitgaven en verantwoordelijkheid afleggen over het bestedingsgedrag van de gemeenteraad?

Je kan je ook gerust afvragen wie en hoe de verantwoordelijke leden van de raad ter verantwoording roept en welke maatregelen zijn of worden getroffen. En dan niet alleen de politieke verantwoordelijkheid, maar ook de persoonlijke. Trek verder zelf uw conclusie!

Mijn melkhond heeft dik schijt aan de D66 keukentafel miepen die geen driol verstand hebben van de gemeentefinanciën.

Strontbegroting 2015 door twee D66 keukentafel miepen die geen drol verstand hebben van gemeentefinanciën.

De raad mag nu 80 miljoen op de financiële balans zetten en 80 jaar lang 1 miljoen hierop afschrijven. De vraag is natuurlijk of deze 80 miljoen een nettobedrag is of dat er nog sprake is van bijkomende kosten.

Overigens is dit getal niet juist. Eind 2014 was er al een “meevaller” van 4 miljoen en meer recent (vandaag) verschijnen er in de media berichten over een extra meevaller van 9 miljoen. Dit in aftrek op de 80 miljoen blijft nog 67 miljoen over.

Maar mevrouw Hekker heeft er goed over nagedacht. Voor het financieel herstel van Delft is er een “interne bezuinigingsoperatie van 3,2 miljoen” nodig. In eerste instantie zou je kunnen denken aan één jaar. Of moet er door de raad over meerdere jaren 3,2 miljoen bezuinigd gaan worden. Ongeacht het antwoord op deze vraag, kan je je afvragen wat de gevolgen i.c. effecten zijn voor de burgers. Wat gaan wij hier van merken?

Verder legt mevrouw Hekker het financieel herstel van Delft op de schouders van de burgers door middel van een belasting-lastenverzwaring voor de burger. De burgers mogen 1,8 miljoen ophoesten. Eerst werd gemeld dat er sprake zou zijn van een tijdelijke lasten verzwaring, maar wat is tijdelijk? Nu publicaties over een “tijdelijke” lastenverzwaring voor de Delftse burger (huishouden) voor een periode van niet minder dan 10 jaar. ‘T is maar wat je tijdelijk wilt noemen. Ik kan alleen maar hopen dat deze raad er ook maar tijdelijk is en dan is tijdelijk voor mij “een vertrek op de kortst mogelijke termijn”.

Enkele cijfers van Delft: het aantal inwoners in Delft ligt rond de 101.000, het aantal huishoudens ligt rond de 54.500. De lastenverzwaring treft dus circa 54.500 huishouden. De 1,8 miljoen op 54.500 huishoudens komt dan op ongeveer op Euro’s 33,00. Let op, alleen als dit daadwerkelijk ieder huishouden zou treffen. Maar over 10 jaar is dit voor elk huishouden toch een aanzienlijk bedrag.
Mevrouw Hekker heeft het over Euro’s 40,00 per huishouden. Kan mevrouw Hekker aangeven waar het verschil vandaan komt?
De oplossing ligt voor het financieel beleid en de ontstane tekorten wordt gezocht in de volgende maatregelen: Er komt een verhoging van de OZB. Voor de duidelijkheid -dit treft met name de eigen huisbezitters. Want de Onroerendezaakbelasting (OZB) is een belasting die huiseigenaren jaarlijks aan de gemeente betalen. Ook als het pand niet als woning gebruikt, betaalt u OZB. Huurders van woningen betalen geen OZB. Bron en meer informatie over OZB heffing en bezwaar maken op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/waardering-onroerende-zaken-woz/vraag-en-antwoord/wat-is-de-onroerendezaakbelasting-ozb.

Deze oplossing raakt dus niet ALLE huishoudens, maar slechts door een selecte groep. In de media wordt de verhoging van de OZB en de daardoor stijgende woonlasten gekoppeld aan afval, riool en reiniging. De OZB heeft betrekking op het eigendom van een woning. Afval, riool en reiniging lastenverzwaring raken wel alle Delftse huishoudens. Mevrouw Hekker kan zeker wel verklaren hoe hoog de lastenverzwaring is voor de huiseigenaren m.b.t. de OZB én los daarvan wat de lastenverzwaring is voor elk huishouden m.b.t. afval, riool en reiniging. Graag helderheid hier over. En dan

Zoals het meestal gaat als de gemeente weer eens een financiële blunder heeft dan is meestal de eerste bedachte oplossingsrichting de hondenbelasting. Doet het altijd goed bij opiniepeilingen, toch. Mevrouw Hekker wil de hondenbelasting opnieuw in voeren. Voor uw informatie, jarenlang is er over gedaan om deze onzinnige belasting ongedaan te krijgen. Het zou goed zijn als mevrouw Hekker eens terugblikt en de redenen en besluitvorming ter harte neemt die toen geleid hebben tot afschaffing van de hondenbelasting. Één van die redenen was dat dit geld NIET (nooit) te goede kwam van de hond, maar
dat de hondenbelasting de melkhond was om de Algemene middelen (lees te korten) eens lekker aan te vullen.

Ik stel dat de hondenbelasting een DOEL i.c. een MIDDELbelasting is waar dus een tegenprestatie tegenover moet staan. Voor mevrouw Hekker -Ter vergelijk de Wegenbelasting die je betaald voor het gebruik van wegen. En waarom zou je eigenlijk de hondenbelasting weer willen invoeren? Ten eerste geldt ook hier weer, dat ALLE huishoudens zwaarder worden belast, maar door een geselecteerde groep die toevallig een hond als huisdier hebben.

Nog iets om over na te denken mevrouw Hekker, welke (loon)kosten moeten er gemaakt worden om een adequate administratie, uitvo
ering en controle op te zetten? Weegt deze investering eens af tegen de beoogde opbrengt van Euro’s 200.000.
In het geval mevrouw Hekker toch de hondenbelasting opnieuw denkt te moeten invoeren –en daarmee de hond erkend als burger i.c. medeburger in een huishouden dan zag ik welke rechten de HOND krijgt. U beschouwt hem/haar tenslotte als een volwaardig burger van Delft door het opleggen van een belasting.

Conclusie: er worden twee doelgroepen geraakt met de voorgestelde maatregelen, waarbij het niet ondenkbaar is dat een deel daarvan zowel door de OZB-maatregel als de eventuele invoering van de hondenbelasting wordt geraakt. Hoezo lastenverzwaring voor de (ALLE) burgers/huishoudens? Delft een stad om te wonen?

Voor iedereen die plannen in deze richting hebben zou ik willen zeggen: “Denk daar nog eens heel goed over na”. Tenzij je een hoog saamhorigheidsgevoel krijgt van het gegeven dat je altijd persoonlijk betrokken wordt (in ieder geval je Euro’s) bij elke financiële blunder van het bestuur. Artikel-12-status voor Delft? Een gemiste kans, zou ik zeggen.

In afwachting van een reactie van mevrouw Hekker of in deze de gemeenteraad van Delft teken ik
Hoogachtend,
G. Laay