«

»

Initiatiefvoorstel “Elk Stembureau telt”

stemhokjeInitiatiefvoorstel “Elk Stembureau telt”

Delft, zondag 10 april 2016

Doel van dit initiatiefvoorstel is om bij landelijke of lokale verkiezingen en referenda geen verschil te maken in het aantal stembureaus en andere opkomst bevorderende maatregelen.

Elke stem is gelijk bij elke verkiezing. En elke stem en dus elk stembureau telt.

Bij het laatste referendum op 6 april 2016 over associatieverdrag Oekraïne heeft het college van burgemeester en wethouders een bedrag van €50.000 bespaard op de uitvoeringskosten. De uitvoeringskosten bij de laatste provinciale staten verkiezingen en waterschapsverkiezingen bedroegen 215.000 euro. De besparing zou worden bereikt door 25% minder stembureaus in te zetten. Van normaliter 48 stembureaus naar nu 36 stembureaus in Delft.
Gevolg extra reis- en wachttijden voor de kiezer. Dit heeft uiteraard een negatief effect op de opkomst. De opkomst was deze keer dan ook met 35% bedroevend laag. In de wijken Tanthof en Vrijenban was de reisafstand fors toegenomen.

Het is een ondemocratische ontwikkeling om het college van B&W (deel van de gemeenteraad) bij elke verkiezing te laten bepalen hoeveel stembureaus er ingezet gaan worden aan de hand van de financiële situatie van dat moment. De democratie is het belangrijkste goed dat we hebben. Dat gemeenten die door slecht financieel beleid gaan bezuinigen op de democratie leidt tot nog slechter functioneren van het openbaar bestuur. Dat is een zichzelf versterkende neerwaartse spiraal die uiteindelijk elk vertrouwen in de democratie zal ondermijnen.

Het bedrag van €20 miljoen dat landelijk door minister Plasterk was uitgetrokken was karig maar de gemeente Delft had wel beleidsvrijheid om hetzelfde service niveau na te streven. Het college heeft zich te makkelijk bij deze bezuiniging neergelegd. Momenteel onderhandelt het VNG met de minister om de daadwerkelijk gemaakte kosten per gemeente te vergoeden.

Wij dragen het college van B&W op om geen verschil meer te maken in het aantal stembureaus die bij verkiezingen worden ingezet. En het aantal stembureaus als vast getal in voorafgaand overleg met de gemeenteraad vast te stellen

Tevens hebben wij gezien dat er geen verkiezingsborden bij het laatste referendum zijn geplaatst. Verkiezingsborden zijn een duidelijke verwijzing naar komende verkiezingen. Ook bij refrenda zijn er duidelijke partijstandpunten aan de orde. Het is een groot historisch maar ook cultureel gemis als er ook op gemeentelijke verkiezingsborden wordt bezuinigd.

Er zijn nog erg weinig legale gemeentelijke aanplakplaatsen. Deze aanplakplaatsen zijn feitelijk onbruikbaar voor politieke aanplakbiljetten daar er dagelijks commerciële bekendmakingen worden geplakt. Deze agressieve commerciële plakbedrijven bezoeken bijna dagelijks Delft om hun aankondigingen van landelijk feesten en festivals onder de aandacht te brengen. Deze legale plakplaatsen zijn dus geen alternatief voor politieke verkiezingen.

Wij dragen het college van B&W op bij elke verkiezing zowel landelijk als lokaal alsmede bij referenda om op de gebruikelijk plaatsen een gelijk aantal verkiezingsborden neer te zetten.

Tevens werd er in de gemeentelijke stadskrant geen ruimte beschikbaar gesteld aan de lokale politieke partijen om hun standpunten betreffende het referendum over associatieverdrag Oekraïne te kunnen communiceren met de Delftse bevolking. Ook dat vinden wij een opkomstremmende maatregel van het college.

Wij dragen het college van B&W op om bij elke landelijke of lokale verkiezing de politieke partijen dezelfde ruimte te geven in de Stadskrant voor hun campagnes. Dat geldt ook voor de initiatiefnemers van een referendum of burgerinitiatief. Ook voor deze burger initiatieven moet de stadskrant ruimte bieden aan de initiatiefnemers.

rotterdam_online_volg_stembusIn Rotterdam liep een proef om elk uur de opkomst live te laten zien op de gemeentelijke website in totaal maar ook per stadsdeel. Dat verhoogd de transparantie tijdens de dag van de verkiezingen.

Live zien wat de opkomst is, kan mensen misschien verleiden om op het laatste moment toch te gaan stemmen, in de hoop dat de uitslag geldig is. Of om thuis te blijven, zodat de drempel niet wordt gehaald. Rotterdam is daar in elk geval duidelijk over: het is niet aan de gemeente om te bepalen wat mensen met die informatie doen.

Bij ons plaatselijke referendum hebben de initiatiefnemers zes weken de tijd om 4000 handtekeningen te verzamelen. Dat is een lange tijd waar noch de initiatiefnemers noch de Delftse bevolking weet of er wel of geen referendum komt. Dat is in deze tijd van razendsnelle en transparante overheidscommunicatie een relikwie uit oude papieren tijden om burgers zo lang in onzekerheid te laten.

Een wekelijkse melding van de stand van het aantal ondersteuners voor een lokaal definitief referendum verzoek komt een levendige democratie ten goede. Bij een lage tussentijdse opkomst kunnen burgers zelf beslissen of ze juist wel of niet gaan ondersteunen.

Wij dragen het college van B&W op om te onderzoeken of deze tussenstanden en live opkomst weergaven ook in Delft toegepast kunnen gaan worden.

Met vriendelijke groet

Jan Peter de Wit, namens de OD fractie