«

»

Morgenavond (e)Motie-Time in de gemeenteraad

moties_raad_juli_2015_delftDrukke avond morgenavond voor mij. Ik heb drie moties ingediend. Te beginnen met met een motie van wantrouwen tegen D66 financieel wethouder Hekker.

Ik hoop dat er weinig files zijn want ze beginnen ineens om 19:00 uur. Hier onze Moties:


 

Motie Opzeggen van vertrouwen in wethouder Hekker
De Gemeenteraad van Delft bijeen op 2 juli 2015 ter bespreking van
het voorstel van het college aan de gemeenteraad inzake Kadernota
2015
Gehoord de
beraadslaging in de commissie EFB van 18 juni jl.
Constaterende dat:
Een Herstelplan voor de Begroting 2015 door het college is toegezegd
Het Herstelplan voor de Begroting 2015 niet binnen de termijn is
ingediend
Het ingediende Herstelplan niet aan de formaliteiten voldeed
Het Herstelplan niet concreet en grotendeels gebaseerd was op vageaannamen en oplossingsrichtingen
Het niet tot een reëel en structureel begrotingsevenwicht leidde
Het onvoldoende zicht bood op herstel
Goedkeuring aan de Begroting 2015 door de provincie Zuid Holland definitief is onthouden
De Begroting 2015 de papiercontainer in kan
Het aanzien van de raad daarmee in diskrediet wordt gebracht
De financieel wethouder hiermee al één jaar lang onvoldoende kennis,daadkracht, visie en overtuigingskracht heeft getoond
Zegt daarom het vertrouwen in D66 wethouder Aletta Hekker op,
en gaat over tot de orde van de dag
Jan Peter de Wit

Motie Delftse Topinkomen Norm (DTN)

Motie Delftse Topinkomen Norm (DTN)
De gemeenteraad van Delft bijeen op 2 juli 2015 ter bespreking van de jaarstukken 2014
Constaterende dat
– Delft in 2015 onder curatele van de provincie Z-H staat
– Delft een enorme schuldenberg heeft
– Delft bezuinigt op allerlei voorzieningen
– Het nog vele jaren zal duren eer Delft weer financieel gezond is
– Vanaf 2015 het maximaal inkomen het ministerssalaris is volgens de Wet Normering Topinkomens, WNT2
– In de gemeente Delft salarissen boven de ministersnorm van €178.000 voorkomen zoals €211.000 voor de directeur van Werkse!
– Dat nieuwe dergelijke enorme salarissen ongewenst zijn, gezien de bezuinigingen en forse inkrimping op personeel
Spreekt hierbij uit dat vanaf nu, iedereen die in loondienst bij de gemeente of in loondienst bij verbonden partijen waarvan Delft enig aandeelhouder is,
gaat werken minder verdient dan de gemeentesecretaris (€142.000 per jaar incl. voorzieningen; prijspeil 2014)
de Delftse Topinkomen Norm (DTN).
En gaat over tot de orde van de dag
Jan Peter de Wit, OD  en L. van Rossum, SP

Motie Opheffen geheimhouding budget meerkosten Tafelbrug ontwerp voor de St. Sebastiaansbrug
De Gemeenteraad van Delft bijeen op 2 juli 2015 ter bespreking van de brief college inzake voortgang St. Sebastiaansbrug
Gehoord de beraadslaging in de commissie RVW van 23 juni 2015 over de geheimhouding van één bedrag in het addendum op de overeenkomst
vernieuwing St. Sebastiaansbrug van 3 december 2013 namelijk het extra benodigde budget voor het tafelbrug ontwerp ten opzichte
 van het basculebrug ontwerp.
Overwegende dat:
met het schrappen van de tafelbrug het addendum is vervallen
de meerkosten van een tafelbrug een duidelijk beeld geven van het
toenmalige gemak waarmee onder geheimhouding extra budget werd
uitgetrokken
het college geen uitsluitingsgrond
en betreffende artikel 10 van de WOB heeft
genoemd
het college enkel politieke motieven heeft gegeven om alles geheim te
houden
geheimhouding in strijd is met de vrijheid van meningsuiting
het college aangaf dat het zit met het verleden en het geen goede zet vindt om ook maar een enkel bedrag openbaar te maken
er meerdere aangiften en rechtszaken rond het schenden van de
geheimhouding rond geheime bedragen zijn geweest
elke onnodige geheimhouding een vorm van het monddood maken van de oppositie is
Draagt het college op:
om de geheimhouding betreffende het bedrag van de maximale meerkosten van het tafelbrug ontwerp openbaar te maken.
(het zwart gelakte bedrag in artikel 4 van het addendum hetgeen luidt:Partijen gaan tot gunning over, tenzij de overschrijding van het geïndiceerde
beschikbare budget van de basculebrug meer bedraagt dan ……..)
en gaat over tot de orde van de dag
Jan Peter de Wit OD