«

»

Motie van afkeuring tegen VVD wethouder Lennart Harpe

JP de Wit als Sherlock Homes. Je moet als een detective de tegenvallers in de OBS verslagen opzoeken. Sinds het begin in 2008 zijn de tegenvallers weggemoffeld en zeer verhullend opgeschreven in de OBS verslagen.

JP de Wit als Sherlock Holmes. Je moet als een doorgewinterde detective de tegenvallers in de OBS verslagen opzoeken. Sinds 2008 zijn de tegenvallers totaal weggemoffeld en zeer verhullend opgeschreven in de OBS spoorzone verslagen.

VVD wethouder Harpe had zijn best gedaan om een gigantische miljoenen tegenvaller als een vermeend goed resultaat te verkopen. Helaas voor Harpe hadden CDA, CU en ik er vele vragen voor nodig om de waarheid te achterhalen.

De waarheid is dat Delft een Treasury resultaat van €52 miljoen had moeten halen op de honderden miljoenen die gestort waren voor de bouw van de spoortunnel.
Het werkelijke Treasury resultaat is nu maar schamele €14,7 miljoen. Dat is een tegenvaller van €37,6 miljoen. Een totale aanfluiting dus. En dat werd allemaal voor de gemeenteraad verborgen gehouden.

Nu was de afspraak in de BUOK2008 dat Delft €12 miljoen moest betalen. Dat bedrag had als maximaal risico in de Rebel Stresstest moeten staan. Maar dat stond ook daar niet.

VVD_Wethouder_Lennart_Harpe

VVD wethouder Lennart Harpe

Harpe heeft niks bijzonders gedaan want deze verplichting is naar rato verdeeld tot €2,9 miljoen voor Delft. Dat is iets lager maar de betalingsverplichting is wel vijf jaar vervroegd.

VVD wethouder Harpe heeft weer een gemummificeerd lijk uit de PvdA en GroenLinks kast moeten halen. Een heel massagraf onderhand. VVD wethouder Harpe is het sukkeltje in dit OUD linkse college.

De motie van afkeuring kreeg Harpe ook omdat hij de gifbeker niet wou leegdrinken. Met een alleen “niet handig” en verdere rookgordijnen maakte Harpe zijn reputatie als “kletsmajoor” weer waar.

Jan Peter de Wit


Motie van Afkeuring van de fracties CDA, ChristenUnie en Onafhankelijk Delft

De raad bijeen op 31 maart 2016,

Constaterende:

1) dat de gemeente Delft een inspanningsverplichting had tot het behalen van een treasuryresultaat van 12 miljoen op eerder ontvangen subsidies voor de Spoorzone;
2) dat deze 12 miljoen een extra resultaat moest zijn, bovenop 39,7 miljoen aan rente-opbrengst die in het financieringsmodel is verwerkt, en dat de totale rente-opbrengst dus 51,7 miljoen zou moeten bedragen;
3) dat de opbrengsten per 2014 slechts 21,2 miljoen zijn en dat het treasury resultaat dus niet behaald is en er zelfs een tegenvaller van tientallen miljoenen is;
4) dat Delft nu 2,9 miljoen uit eigen middelen moet bijdragen als gevolg van het niet halen van het treasuryresultaat.

Overwegende:

1) dat het voor de raad tot voor kort nooit duidelijk was gemaakt dat de 12 mln een extra resultaat moest zijn bovenop de in het financieringsmodel opgenomen renteopbrengst;
2) dat de raad in de jaarverslagen van het Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone (OBS) jaarlijks is geïnformeerd over de stand van zaken van het te behalen treasuryresultaat van 12 miljoen, dat dit bedrag jaarlijks op liep naar uiteindelijk meer dan 12 miljoen, maar dat nu blijkt dat onterecht verwezen werd naar de stand van het rentesaldo (opbrengsten minus kosten) en dat de raad daarmee onjuist geïnformeerd is over de stand van het treasury-resultaat;
3) dat het financieringsmodel 8 jaar lang niet de raad is verstrekt, en dat de raad hiermee onvolledig is ingelicht;
4) dat het risico van het niet halen van een treasuryresultaat wel is benoemd in de informatievoorziening richting de raad bij het afsluiten van het addendum BUOK in juli 2008, maar daarbij werd vermeld dat dit risico was afgedekt , terwijl nu blijkt dat dit risico niet is afgedekt met 2,9 miljoen schade voor Delft tot gevolg en ook in deze brief niet duidelijk is gemaakt dat de 12 mln gerealiseerd moest worden bovenop de renteopbrengst uit het financieringsmodel;
5) de raad pas in 2014 in de stresstest van OBS geïnformeerd is dat het treasury-resultaat niet behaald zou gaan worden en pas toen een risicoreservering is opgenomen;
6) dat het vanaf 2009 voor OBS al duidelijk moest zijn geweest dat vanwege de lagere rentes en doordat subsidiegeld al werd uitgegeven, het treasuryresultaat nooit behaald zou kunnen worden.

Concludeert dat de Raad sinds 2008 door OBS en onder verantwoordelijkheid van de verschillende colleges onjuist, onvolledig en onduidelijk is geïnformeerd over het treasuryresultaat,

spreekt haar afkeuring hier over uit.

En gaat over tot de orde van de dag.

David van Dis, Jan Peter de Wit ,Jabco Vreugdenhil
CDA Delft, Onafhankelijk Delft, ChristenUnie