«

»

Omgekeerd afval inzamelen Avalex wordt grote mislukking

Ziet er fleurig uit maar niemand wil al die afval containers in zijn tuin of schuur.

Ziet er fleurig uit maar niemand wil straks al die afval containers in zijn kleine tuintje of schuur.

Het D66, VVD, GL, Stip en PvdA college met steun van de SP drukken het omgekeerd inzamelen door.

Dat wil zeggen dat het uiteindelijke doel is dat er bijna geen restafval (grijs) meer afgehaald wordt. Alle stromen moeten burgers thuis scheiden.

In de twee proefwijken Hof van Delft en Harnaschpolder begint de proef.

In de laagbouw woningen krijgen burgers een GFT, OPK (Oud Papier Karton) en PMD (plastic, Metaal, Drinkpakken) container. Drie dus.

Het restafval moeten de mensen zelf wegbrengen naar een buurt restafval container in de wijk.  De eigen grijze restafval container verdwijnt. Ook de ondergrondse voor restafval

Doel is dat per adres maar 100 kg restafval per jaar wordt ingeleverd. Dat is 8,3 kg restafval per maand. Ik scheid nu niks en heb als tweepersoonshuishouden ongeveer 15 vuilniszakken per maand. Dat moet blijkbaar terug brengen naar 1 vuilniszak. Ga ik niet doen. Ik wil geen drie afvalbaken in de keuken. Die is nu al te klein om je kont te keren.

Bij gestapelde (hoog)bouw komen ook inpandige GFT, OPK en PMD containers. Of rolcontaners. Er komt één restafval container in de buurt.

VVD wethouder Lennart Harpe wil dat iedereen zijn restafval naar een enkele buurtcontainer brengt.

VVD wethouder Lennart Harpe doet voor hoe je straks je restafval naar de buurtcontainer brengt.

Er is veel  verzet in de regio tegen al die afvalbakken in je keuken. En ook verzet tegen al die containers in je tuin. Ook het inzamelritme wordt veel minder frequent. En wie wil nu met zijn restafval zak naar een buurtcontainer lopen?

Het plan is zonder nul-meting. Er komt ook geen rapportage per gemeente. Er nemen zes gemeenten deel in Avalex. Delft is de grootste. Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Wassenaar. Er valt per gemeente niet meer bij te sturen.

Er zitten nogal wat risico’s aan het omgekeerd inzamelen. Een tegenvallende scheiding, dumpingen en vervuiling van grondstofstromen, hogere projectkosten, lagere service, tegenvallende grondstofprijzen en verandervermogen van personeel.

Als iedereen in de Avalex gemeenten alles netjes gaat scheiden dan is de verwachte besparing 5,7 miljoen aan directe kosten.

Er zijn investeringen nodig van €3,4 miljoen. En de totale transitiekosten bedragen €5,1 miljoen. Samen €8,5 miljoen. En dat aanloopverlies moeten de burgers weer opbrengen in de afvalstoffenheffing.

De afvalstoffenheffing bedraagt in 2017 €342/jaar voor een gezin en 218/jaar voor een alleenstaande. Daarmee behoren we tot de duurste gemeenten van Nederland.

Als er al zoveel verzet is van grondgebonden woningen tegen al die grote containers in tuintjes. En het zelf wegbrengen van restafval. Dan zal het in de hoogbouw helemaal een mislukking worden. Ik woon in een maisonnette en gooi alles bij elkaar. Dat doet bijna iedereen in mijn blok. In de ondergrondse GFT container zitten enkel miljoenen fruitvliegjes.

Omgekeerd inzamelen in stedelijke dichtbevolkte gebieden met veel gestapelde bouw en flats gaat mislukken wegens het ontbreken van sociale cohesie en controle. De voorgestelde handhaving via Boa’s lukt al niet met illegaal grofvuil naast ondergrondse containers dumpen. Laat staan op gewoon afval.

Het nagenoeg afschaffen van het inzamelen van restafval zal in de toekomst zeker betalen per zak worden. Diftar. Hoe meer restafval je aanbied des te hoger de afvalstoffenheffing. De ondergrondse buurtcontainers zijn er al geschikt gemaakt voor toegang met een pasje (zie onder).

Jan Peter de Wit

Motie Per direct stoppen met Omgekeerd Inzamelen

De gemeenteraad van Delft, bijeen op 1 december 2016,

Constaterende dat de Avalex-gemeenten een keuze hebben gemaakt voor Omgekeerd Inzamelen als nieuwe afval-ophaalmethode;

Constaterende dat de eerste tegenvallende opbrengsten van Omgekeerd Inzamelen reeds bekend zijn, waardoor de belofte van lagere lasten vooralsnog niet waargemaakt kan worden;

Overwegende dat Avalex als geheel ook tegenvallers kent en er binnenkort een keuze wordt gemaakt voor een nieuwe organisatiestructuur;

Overwegende dat al deze veranderingen veel aandacht vragen van bestuur en organisatie, met alle (miljoenen-)risico’s van dien;

Overwegende dat het niet zo mag zijn dat het serviceniveau voor de burger daalt, de burger meer zelf moet doen, maar dat de afvalbelasting niet daalt of zelfs stijgt;

Verzoekt het college in overleg met de andere Avalex-gemeenten het besluit te nemen om per direct te stoppen met de uitvoering van en de investeringen in Omgekeerd Inzamelen, zodat Avalex eerst op orde kan worden gebracht en de burger niet minder service voor meer of dezelfde kosten heeft.

En gaat over tot de orde van de dag

David van Dis Aad Meuleman Jan Peter de Wit

CDA Delft Stadsbelangen Delft Onafhankelijk Delft


 

Morgen dien ik in onderstaande Motie Kritisch Raadslid in plaats van wethouder in het Algemeen Bestuur van Avalex

De gemeenteraad van Delft, bijeen in de raadsvergadering op 1 december 2016

Constaterende dat

op dit moment D66 wethouder Aletta Hekker namens Delft lid is van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Avalex;

wethouder Lennart Harpe namens Delft lid is van het Algemeen Bestuur.

Overwegende dat

gezien de financiële onduidelijkheid van het omgekeerd inzamelen en de achterblijvende begroting 2016 er steeds meer twijfels zijn of het DB in control is;

het Delftse college spreekt met één mond en wethouders zijn elkaars collega, een kritische afstandelijke transparante controle is daarmee in strijd;

een raadslid kan makkelijker zaken met de raad bespreken en advies vragen aan de gemeenteraad voor zaken van deze GR Avalex;

een raadslid is gewend kritisch te zijn en staat dichter bij de burger, en het is daardoor ook een betere directere democratische invulling;

de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Midden Delfland hebben elk ook een raadslid als lid van het Algemeen Bestuur.

Draagt het college op

om in het Algemeen Bestuur van de GR Avalex voor één van de twee collegeleden plaats te maken voor een raadslid (incl. een plaatsvervanger uit de raad).

En gaat over tot de orde van de dag.

Jan Peter de Wit, Onafhankelijk Delft