«

»

Ontwerpvisie Prinsenhof in achterkamertjes bekokstoofd

Stip wethouder Bas Vollebregt hield star vast aan de Ontwerpvisie Merkx museum Prinsenhof. Zeer teleurstellend na al de inhoudelijke kritiek uit de zaal.

Dinsdag avond kwamen heel wat lelijke apen uit de mouw bij de TOP avond over museum Het Prinsenhof.

Ontwerpvisie architecte Evelyne Merkx verklapte dat haar bureau Merk-x (A’dam) gekozen was in een aanbestedingsprocedure. Delftse bureaus als Cepezed en Mecanoo waren afgewezen door het college.

Deze selectie procedure is volledig buiten de gemeenteraad om gegaan. Blijkbaar heeft de vorige Stip wethouder dit in college achterkamertjes bedisseld.

Er zijn ook uitgangspunten in een programma van eisen opgesteld waar ik ook niks van weet.

 

Architecte Evelyne Merkx had een loodzware avond in TOP. Stip wethouder Vollebregt stond te gniffelen in de coulissen. De architecte had echter alleen haar werk gedaan wat Stip had gevraagd.

Het is een teken van totale arrogantie van de macht of bestuurlijke onkunde als je een verbouwing van dit Nationale Rijksmonument denkt in een geheim college onderonsje te kunnen regelen.

De gemeenteraad is zwaar geschoffeerd als dit allemaal waar is. Bij dit soort ingrijpende grootschalige aanpak van een museum hoor je van het begin af aan de gemeenteraad te betrekken. Dus ook het programma van uitgangspunten en de architecten selectieprocedure.

Zwarte avond voor architecte Evelyne Merkx die de toorn van Delft over zich heen kreeg.

Dit is een project van 25 tot 30 miljoen euro. Vergelijkbaar met de renovatie van de St. Sebastiaansbrug. daar is wel open en transparant met de raad over besloten.

Deze aanpak van Stip is onacceptabel en er is nu een grote vertrouwensbreuk niet alleen met mij. Ook met de stad die denkt dat de gemeenteraad of architecte Merk-x dit plan allemaal verzonnen heeft.

De raad stelt budgetten beschikbaar. Dat is bij mijn weten ook niet gebeurd voor de architectenselectieprocedure of de Ontwikkelingsvisie museum Prinsenhof en Agathaplein.

Wat ook zeer teleurstellend was dat aan het eind de Stip wethouder volledig als basis en uitgangspunt bleef vasthouden aan de gedetailleerd visie (84 bladzijden) van Merk-x. Dat ondanks veel boegeroep, afkeuring en verontwaardiging en alternatieven uit de zaal.

In de Procesbrief Prinsenhof van College aan de gemeenteraad staat:

De huidige visie Merk-x moet losgelaten worden nu er volledig andere visies zijn binnengekomen zoals de visie van Wim van Leeuwen. Die zijn onverenigbaar.

Dit was ook wat actievoerder Brie van Klaveren emotioneel betoogde. Alles overnieuw doen. Het is nog niet te laat. Terug naar Start. Ook voormalig burgemeester Huib van Walsum zei dat het programma van eisen van de gemeente te zwaar was. Helaas Stip wethouder Vollebregt kwam met wat vage dooddoeners als inspraak van heel de stad en een zoethoudertje van Klankbordgroep. Die klankbordgroep gaat Vollebregt samenstellen en zal ook wel in achterkamertjes gaan vergaderen.

Als het startpunt de visie van Merk-x is, dan kunnen er enkel wat niet noodzakelijke aanpassingen verdwijnen zoals de sloop van het tweede poortje (trouwens geen eigendom van de gemeente) of een muurtje in de tuin. Dat zal Stip wel als bliksemafleiders gaan gebruiken.

Aanstaande donderdag 4 oktober gaan we er in de commissie EFB over praten. De vertrouwenskwestie staat bij mij bovenaan de agenda.

Jan Peter de Wit

Dossier museum Prinsenhof en Agathaplein

21 september 2018 webcolumn  Minister wijst subsidieaanvraag museum Prinsenhof af

1 september 2018 webcolumn Museum Prinsenhof en de besluitvorming tot nu toe

10 december 2017 webcolumn 30 miljoen voor verbouwing museum Prinsenhof bizar


 

Technische vragen aan de behandelend ambtenaar als voorbereiding van aanstaande donderdag.

1 ik zag deze brief van GS naar de minster van OCW van 17 dec 2017

http://www.janpeterdewit.nl/wp-content/uploads/2018/09/cf5_brief_aan_min_van_ocw_-_kansen_voor_grotere_restauraties_en_herbestemming_in_zuid-holland.pdf

waarin het prinsenhof genoemd wordt als een kans voor grote restauraties, herbestemming en toegankelijk maken van enkele grote rijksmonumenten.

vraag 1 heeft de gemeente delft het ontwikkelingsplan voor de prinsenhof (september 2017) voorgedragen bij de provincie? en zo ja wanneer?

ik hoorde tijdens de presentatie in top op 25 september jl van architect Evelyne Merkx dat in het voorjaar 2017 vijf bureaus plannen hadden gemaakt op

verzoek van het college om een ontwikkelingsplan/schets voor het prinsenhof te maken aan de hand van een programma van eisen

Buro merk-x was gekozen door het college vanwege het beste ontwikkelingsplan

vraag 2 wanneer heeft het college deze opdracht/aanbesteding tot het maken van een ontwikkelingsplan voor prinsenhof doen uitgaan? en op welke wijze?

vraag 3 wat was het programma van eisen? kan ik die ontvangen?

vraag 4 wat was het selectieprotocol? cq selectiecriteria? kan ik die ontvangen?

vraag 5 kan ik het document met de argumentatie ontvangen van de uiteindelijke keuze door het college?

vraag 6 Heeft dit selectieproces geld gekost? en zo ja hoeveel?

vraag 7 hoeveel heeft de ontwikkelingsvisie van Merk-x (september 2017) over het prinsenhof gekost? (Neem aan dat u de rekening heeft ontvangen)

vraag 8 uit welk budget is bovenstaand bedrag betaald?

vraag 9 in welk raadsbesluit is besloten om geld uit te trekken voor dit selectieproces cq de ontwikkelingsvisie van het museum het prinsenhof en agathaplein

mvr groet jan peter de wit