«

»

Onze bedenkingen tegen splitsing Eneco en Sebastiaansbrug

eneco_splitsing_delft
De commissie EFB heeft in de overlegvergadering van 17 november jl. de brief van het college inzake het verzoek tot het uiten wensen en bedenkingen behandeld over het voornemen om in te stemmen met de splitsingsplannen Eneco(week 45, nr. 2891702)

Hierover zijn de volgende wensen en bedenkingen geuit:
Wensen
a) Niet instemmen met de splitsingsplannen (Onafhankelijk Delft)

Bedenkingen
b) Het is niet duidelijk of splitsen financieel voordeliger is; het geheel is beter dan de som der delen (Onafhankelijk Delft)
c) Tegen de uitverkoop van nutsvoorzieningen (Onafhankelijk Delft)

Bovenstaande wensen of bedenkingen werden niet gesteund door de overige fracties in de
commissie.

Helaas sta ik weer alleen. Na het opknippen van Eneco zal de volgende stap heus wel gezet worden. De aandelen zijn nu in handen van 23 gemeenten. Delft heeft 2,4% van de aandelen. Die zullen verkocht gaan worden om snel aan geld te komen. De Chinese investeerders stropen onze markt af om hier onze bedrijven te plunderen. FC Den Haag, afvalverwerker Van Gansewinkel en straks energie. Dat gaat honderden banen kosten. De grote uitverkoop.


Later mag er onkruid tegen de zijkanten groeien voor extra onderhoudskosten

Later mag er onkruid tegen de zijkanten groeien voor extra onderhoudskosten

De commissie Ruimte en Verkeer heeft in de overlegvergadering van 20 september jl. de brief van het college inzake samenwerkings-overeenkomst
St. Sebastiaansbrug (nr. 2817331) besproken.

Bij deze bespreking zijn wensen en bedenkingen geuit. Deze wensen en bedenkingen zijn formeel
tijdens de raadsvergadering van 27 oktober jl. vastgesteld en aangeboden aan het college. Door middel van deze brief reageren wij op de ingebrachte onderwerpen.

Een mooie lage goedkope vlakke en veilige stadsbrug (Onafhankelijk Delft).

Antwoord college. De wens om een lage brug te maken herkent het college. Nadat eind 2014 duidelijk werd dat realisatie van het Tafelbrug ontwerp onmogelijk was geworden, hebben in 2015 veel gesprekken plaatsgevonden met Provincie en MRDH waarbij ontwerpuitgangspunten en kostenverdeling altijd een rol speelde. Het onderhandelingsresultaat waarbij de brug – in afwijking van nadrukkelijke wensen en/of beleidskaders van de contractpartners – niet wordt verhoogd ten opzichte van de huidige situatie, terwijl beide partners toch een substantiële bijdrage leveren, beschouwt het college als het hoogst haalbare. Opnieuw gaan onderhandelen over een lagere brug acht het college derhalve niet opportuun, los van het feit dat daardoor opnieuw vertraging wordt opgelopen en de af te boeken kosten verder zullen toenemen.

Het voorlopig-ontwerp van de brug: verschrikkelijk lelijke brug (Onafhankelijk Delft).

Antwoord college. Betrokken part(/en leveren elk een bijdrage aan de realisatie van het project. Het budget is gebaseerd op de realisatie van een brug die op het gebied van techniek en functionaliteit voldoet aan alle eisen. Over de uitstraling van het ontwerp zal vooroverleg plaatsvinden met de Stadsbouwmeester en de Kwaliteitskamer. Suggesties ter verbetering van de uitstraling zullen – voor zover die passen binnen het beperkte financiële kader – worden meegenomen. Binnen deze beperkte financiële ruimte is een hoogwaardige architectonische brug echter geen reële mogelijkheid.

De verspilde historische project- en ontwerpkosten van vele miljoenen (Onafhankelijk Delft, CDA).

Antwoord college. Het totale projectbudget dekt de historische en de toekomstige projectkosten. De omvang van de kosten die in het kader van de Tafelbrug zijn gemaakt zijn door het college geheim verklaard, welke geheimhouding door de gemeenteraad is bekrachtigd. De totale omgeving van het projectkrediet van de gemeente en de verdeling daarvan is opgenomen inde voortgangsrapportage tramlijn 19 over de periode Q1-Q2 2016.