Symboolpolitiek

Pakweg 25 jaar geleden werd een kennis van mij uitgenodigd door het bestuur van de Haagsche Voetbalbond om een tekst te maken voor een folder die een bijdrage moest leveren om de verruwing van het jeugdvoetbal tegen te gaan.

Hij vertelde mij over het bijzondere gesprek met drie bondsbonzen. Over de inhoud waren ze het snel eens, die nam mijn kennis voor zijn rekening. Om een uur of elf, na twee koppen koffie kwam de sherry op tafel en toen een van de bonzen even afhaakte voor een sanitaire stop, vertrouwde een van de andere bonzen hem toe dat hij hem de tekst moest toesturen als die klaar was, want zijn collega zou er alleen maar valse sier mee gaan maken, zo vermoedde hij.
Tien minuten laten ging de andere bons zijn blaas legen en vervolgens, u raadt het, adviseerde zijn collega-bons mijn kennis de tekst naar hém toe te sturen, want, zijn collega zou er best wel eens misbruik van kunnen maken. Continue reading

Fout in rapport van Berenschot over burgemeester Verkerk

stoelDe twee onderzoekers van bureau Berenschot hebben een goed rapport geschreven over de rol van burgemeester Bas Verkerk (VVD) in de gondelaffaire.

Eerder liet ik al weten dat uit dit rapport heel duidelijk blijkt dat burgemeester Verkerk in de gondelaffaire niet integer heeft gehandeld.

Helaas zit er wel een hele storende fout in het rapport van Berenschot. Het betreft het gedeelte van het rapport dat erover gaat dat Baljé op 28 mei 2004 vertrouwelijke informatie zou hebben gelekt naar Verkerk over de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester van Delft. Verkerk was op dat moment de belangrijkste kandidaat voor deze functie. Op dit punt is het rapport van bureau Berenschot niet sterk. Continue reading

Bespreking Berenschot-rapport leidt tot toenadering in Gondelaffaire

‘In de discussie die vanavond is gevoerd, is na jaren van verwijdering een eerste stap gezet in de richting van toenadering’.

Dat concludeerde waarnemend voorzitter van de raad, Paul de Widt, na afloop van een bewogen bespreking op 29 november van het feitenonderzoek dat bureau Berenschot in opdracht van Commissaris van de Koningin Jan Franssen – op verzoek van burgemeester Verkerk – had laten uitvoeren naar diens rol in de Gondelaffaire.

Het debat had meer het karakter van een gesprek waarin betrokkenen gaandeweg meer open gingen staan voor elkaars positie. Alle fracties reageerden aan het einde van deze dialoog positief op de uitnodiging van burgemeester Bas Verkerk om met hem in gesprek te gaan over de bestuurscultuur en omgangsvormen in de Delftse politiek, en te streven naar een afronding van de Gondelaffaire. Continue reading

Reactie van Martin Stoelinga op rapport Berenschot

Ik heb mij verbaasd hoe de gemeente en de commissaris van de koningin het rapport weer hebben geprobeerd te spinnen. Het circus gaat gewoon door.

Verkerk zou door Berenschot integer zijn bevonden. Dat valt nergens in het rapport terug te vinden.

Wel concludeert Berenschot dat niet kan worden vastgesteld dat Verkerk op de Baljé tapes in strijd met de geldende norm heeft gehandeld. Dat is iets heel anders dan een verklaring dat Verkerk integer heeft gehandeld.

En op de constatering dat op grond van de tapes niet kan worden geconcludeerd dat Verkerk in strijd met geldende normen heeft gehandeld valt ook nogal wat af te dingen. Continue reading

Judaskus

judas33 jaar geleden, op 17 november om precies te zijn, kwam een eind aan het communisme in Tjecho Slowakije. Na een moedige strijd schudde het Tjecho-Slowaakse volk, aangevoerd door Vaclav Havel, het communistische juk af. Op 17 november waren we, mijn vrouw en ik, in Praag om stil te staan bij dat gedenkwaardige moment in de geschiedenis.

De groep die de herdenking organiseerde greep meteen de gelegenheid aan om een mars te organiseren tegen de corruptie die momenteel zo typerend is voor de Tjechische overheid en de politici. Je zou verwachten dat men wat had geleerd van de tijd van de communistische overheersing, maar niets is minder waar. Vele duizenden liepen door de straten van Praag naar het Wenceslasplein waar sprekers hun wijsheden over het volk uitstrooiden. En de demonstranten, zij luisterden. Continue reading

Dit is waar Onafhankelijk Delft voor staat

De brief van Advocatenkantoor Schenkhuizen over de financiële situatie van familie Keuvelaar aan Onafhankelijk Delft geeft aan waar Onafhankelijk Delft voor staat.

Beste heer Stoelinga/mevrouw Van Gaalen,

U was betrokken bij de gecoördineerde hulpactie aan de familie Keuvelaar. De familie heeft uw hulp en getoonde betrokkenheid zeer op prijs gesteld.

Belangrijkste winstpunten in dezen zijn dat de familie Keuvelaar in haar eigen huis is kunnen blijven wonen en dat de bijstandsuitkering sinds een paar maanden is hersteld. Dat betekent niet dat alle problemen zijn opgelost.

Er is door diverse crediteuren beslag gelegd, waardoor de familie slechts EUR 65,– per week te besteden heeft en er loopt nog een zaak tegen de gemeente Delft waarbij het gaat om het verkrijgen van bijstand met terugwerkende kracht over de afgelopen 6 tot 7 maanden.
Ik heb van cliënten begrepen dat er door u o.a. over deze laatste kwestie vragen zijn gesteld tijdens een vergadering van de gemeenteraad in uw streven er voor te zorgen dat de bijstandsuitkering alsnog met terugwerkende kracht zou worden verleend.

Cliënten hebben tot dusverre niets meer over deze kwestie van u vernomen. Ik heb inmiddels maar voorlopig beroep bij de rechtbank aangetekend tegen de afwijzende beslissing op bezwaar van het college van B&W. Ik moet het beroep nog gaan motiveren.

Intussen zou ik graag van u vernemen wat uw pogingen om de bijstandsuitkering met terugwerkende kracht hersteld te krijgen al of niet hebben opgeleverd en of u nog voor de zaak van belang zijnde informatie voor mij heeft.

Gaarne verneem ik van u.

Met vriendelijke groet,

Mr E.R. Schenkhuizen
Advocatenkantoor Schenkhuizen V.O.F.

Burgemeester Verkerk zakt als integer bestuurder door het ijs

Op maandag 19 november 2012 werd het onderzoeksrapport van twee onderzoekers van Berenschot over de integriteit van burgemeester Verkerk gepresenteerd. Er is twijfel over de integriteit van burgemeester Bas Verkerk (VVD) vanwege zijn rol in de gondelaffaire.

Commissaris van de Koningin Jan Franssen (VVD) kraaide dat het Berenschot-rapport duidelijk maakt dat de persoonlijke integriteit van Verkerk niet ter discussie staat. Burgemeester Verkerk zei triomfantelijk tegen de fractievoorzitters en de pers dat voor hen een burgemeester zat wiens integriteit niet ter discussie staat. Over deze reacties ben ik oprecht verbaasd. Naar mijn mening blijkt heel duidelijk uit het rapport van Berenschot dat burgemeester Verkerk in de gondelaffaire niet integer heeft gehandeld. Ik zal dat hieronder toelichten. Continue reading

Hoerahhhh

Hoe fijn is het dat de praktijkschool niet doorgaat op de Bras…
We hebben er veel tijd in gestopt tijdens vergaderingen en in het buurthuis.

Soms ziet B&W ook in dat bepaalde ideeën of besluiten,zeker wanneer er geen beginspraak is geweest, geen doorgang moeten vinden.
Fijn hoor bewoners van Brasserskade en omgeving.

Gemeenteraad gaat feitenonderzoek bespreken

Het feitenonderzoek over de rol  van de burgemeester in de Gondelaffaire dat maandag 19 november openbaar is gemaakt, wordt op donderdag 29 november 2012 door de gemeenteraad van Delft besproken.

De raad kan dan een politiek oordeel uitspreken over de resultaten van het onderzoek.

Het onderzoek is ingesteld door Commissaris van de Koningin (CdK) Jan Franssen op verzoek van burgemeester Verkerk. Het onderzoek geeft antwoord op de vraag ‘of de burgemeester in relatie tot de Gondelaffaire heeft gehandeld in strijd met de geldende wetgeving, gedragscodes en algemene regels van behoorlijk bestuur’.

Maandagavond presenteerde de CdK de resultaten van het onderzoek aan de Delftse fracties. Na afloop besloten de fractievoorzitters om het rapport op 29 november te bespreken  met het college van B&W.

Het onderzoek werd de afgelopen maanden uitgevoerd door bureau Berenschot en begeleid door een externe begeleidingscommissie. In juni onderschreven alle fracties in een gesprek met de CdK de opzet van het onderzoek.

College Delft koos partij voor wethouder

-artikel_plaatje=2799Het college onder leiding van burgemeester Verkerk heeft geblunderd in de gondelaffaire. Het koos partij voor de onder vuur liggende werhouder Baljé.

Het college van Delft en met name burgemeester Bas Verkerk hebben fikse steken laten vallen in de zogeheten ‘gondelaffaire’.

Door de onder vuur liggende VVD-wethouder Christiaan Baljé financieel bij te staan in zijn civielrechtelijke zaak tegen ‘klokkenluider’ raadslid Martin Stoelinga, koos het college partij voor de wethouder. De belangen van het raadslid zijn niet of onvoldoende meegewogen. Continue reading

Jeetje, nu pikt de PvdA het ineens wel op!

1234Al enige tijd zijn wij, bewoners Kristalweg eo, bezig om resultaat te boeken aangaande de veiligheid rond en vooral op de Kristalweg te Delft. Talloze vruchteloze pogingen om het gemeenteapparaat in werking te krijgen met die uitkomst om de Kristalweg veiliger te maken…bleken geen impact te hebben.

Omdat ik zelf op de Kristalweg kwam te wonen, spraken de bewoners mij aan. Ik kan hun frustratie goed begrijpen. Zij zijn al jaren bezig om de situatie aldaar verbeterd te krijgen.
Vele brieven, bijeenkomsten enz enz hebben niet tot het gewenste resultaat geleid. Dit tot grote frustratie van de bewoners en de veiligheid van hun spelende kinderen en waardevermindering van hun huis. Continue reading

Schriftelijke vragen aangaande veiligheid stadsbus op gas

vuurVragen aan het college over aansprakelijkheid van de gemeente Delft en veiligheid ingevolge artikel 39 van het reglement van Orde van de Gemeenteraad.

Geacht college,
Recent was de veiligheid van de inwoners van Delft en verkeersdeelnemers in Delft in het geding. De aansprakelijkheid van de gemeente is hierbij ook een punt van zorg.

We hebben kunnen zien dat bussen die op gas rijden, niet die veiligheid bieden wanneer er een incident plaats vind als zou moeten. De vlam die bij brand uit de bus komt zou omhoog moeten slaan en niet zijwaarts. Daar dit enorm gevaar op kan leveren voor onze bewoners en woonomgeving achten wij het nodig dat de B&W zich danig op de hoogte stellen van de veiligheid.
Stel dat een dergelijk incident in de nauwe binnenstad had plaats gevonden? Wij zien graag dat er een officieel rapport van TNO, misschien in samenwerking met de TUDelft, aangaande deze veiligheid wordt overlegd en voor iedereen in te zien.

  1. Is de gemeente geheel of gedeeltelijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt door busmaatschappijen? Zo ja, heeft de gemeente hiervoor een verzekering die de aansprakelijkheid financieel “dekt”? Zo nee, binnen welke begrotingspost valt de aansprakelijkheid?
  2. Is de gemeente bereidt om TNO of/en TUD om een veiligheidsrapport te vragen aangaande de veiligheid van deze bussen op gas?
  3. Voldoet de veiligheid van de bussen op gas aan de Arbo-regels; er wordt met mensen gewerkt tenslotte. Zo ja, wat zegt de Arbo regeling ,vernieuwd sinds 1 april 2012, hierover? Zo nee, waarom wordt deze overtreding van de regels blijkbaar een paar jaar gedoogd?
  4. Heeft de gemeente de blijkbaar onevenwichtige constructie van deze bussen op gas tijdens de opbouw gecontroleerd dan wel laten controleren? Zo ja, hoe kon het dan gebeuren dat deze bus dan een vlam uitstoot zijwaarts maakte en niet richting dak zoals zou moeten en dit een enorm gevaar voor woonomgeving en mensen op kan leveren. Zo nee, waarom niet?
  5. Zou de gemeente aansprakelijk zijn geweest voor letsel/schade bij het vlamvatten van mensen en materiële zaken van genoemde bussen op gas. Zo ja, op grond van welke overwegingen. Zo nee, op grond van welke overwegingen?
  6. Is er op de site van de gemeente gemakkelijk te vinden en duidelijk aangegeven hoe men eventuele schadeclaims bij de gemeente moet indienen? Zo ja, staat daar ook aangegeven via welke stappen en termijnen een claim wordt afgehandeld? Zo nee, is de gemeente van plan op korte termijn zo’n plaats aan te brengen op haar site?
  7. Is het ook telefonisch mogelijk informatie over schadeclaims en schade afwikkeling te krijgen? Zo ja, via het algemene nummer of een ander? Zo nee, waarom niet?

In afwachting van uw antwoord binnen de daarvoor gestelde termijn
Jolanda Gaal
Onafhankelijk Delft

Als pesten tot zelfdoding leidt, mogen wij niet lijdzaam toezien!!

tim_RVanmorgen werd ik weer eens ruw met beide benen op aarde gezet. Op twitter kon ik lezen dat een jong mens, door pesterijen, zichzelf het leven had benomen.
Ook kon je de foto zien van een lieve goedlachse jongere. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat er mensen zijn in een zogenaamd geciviliseerd land, die iemand net zo lang treiteren, zieken en voor van alles uit maken, zodat diegene geen andere uitweg ziet dan het leven zelf te beeindigen.

Ik ben er stuk van…omdat het niet de eerste keer is en ook omdat ik weet dat het niet de laatste keer zal zijn. Laten wij zorgen dat we in ieder geval in onze gemeente Delft van deze ellende verschoond zullen blijven.

Ik heb daarom een petitie geopend op petities : meldpunt stop met pesten.
De petitie zal binnen een paar dagen op internet zichtbaar zijn en ik hoop dat we hem allemaal zullen ondertekenen EN ons er ook allemaal aan zullen houden.
Daarna zal ik deze petitie aan B&W aanbieden met de zorgvraag: hier geld voor uit te trekken om op scholen en werk vloeren, meer aandacht voor te hebben en te houden…
Onze gemeente Delft moet een “pestvrije” gemeente worden.
Goed voorbeeld doet goed volgen….

Rust zacht lieve jongen

Een heel verdrietige moeder,
Jolanda Gaal

GEVAARLIJKE BUSSEN OP GAS DOOR DELFT


Tot mijn grote schik zie ik net op het journaal dat vervoersbussen op gas, helemaal zo veilig niet zijn.
Op tv is te zien hoe een bus op gas in de brand vliegt en een zijwaartse gasvlam uitstoot.

TNO zegt dat al dit soort bussen direct aan de ketting moeten…dus ook geen busvervoer meer op gas in onze stad.
Per direct!

Operatie lekkende gondel…..

07-Gondeltocht2004 (1)

In Delft zitten we nu al jaren met De “Gondelaffaire”.
In de diverse media konden we zien hoever lekken kan gaan…en jarenlang gaat dit dan door zonder dat er iets aan wordt gedaan.
VVD’ers voorop… maar we hebben nog meer politici van andere partijen hoor…die doen het misschien wat subtieler… maar het komt op hetzelfde neer.

Het woord corruptie wordt ineens erg veel gebruikt en straffeloos zo blijkt.
Als De “Gondelaffaire” zich nu had afgespeeld…dan denk ik dat al die rechtszaken er niet aan te pas hadden hoeven komen!
Het rapport Berenschot loopt ook ietwat uit…logisch want reken maar dat er op de vingers wordt gekeken aangaande dit rapport en de integriteit van burgemeester Bas Verkerk.

Bas Verkerk die zelf heeft verzocht om een integriteitsonderzoek.
Wie betaald dit onderzoek eigenlijk?
Bas Verkerk heeft er zelf om gevraagd….
Dan moet hij het ook maar zelf betalen.
Moeten we dan maar schriftelijke vragen over stellen…

Zie Powned