«

»

Protest Paardenmarkt tegen nachthoreca Buccaneer

buccaneer_paardenmarkt_delftBewoners op de Paardenmarkt keren zich tegen Stip wethouder Ferrie Förster. De Stip wethouder wil afwijken van het bestemmingsplan van het voormalig Artilleriekazerne en ineens nachthoreca toestaan.

De buurt en de belangenverenigingen weer in rep en roer tegen de Buccaneer.

Maar Stip heeft volledig lak aan de Delftse (klein)burgertjes. Dat geldt ook voor de elitaire PvdA bestuurders in Delft en dus kunnen Stip en de PvdA al 18 jaar lang prima samenwerken.

 

Delft , 23 februari 2016

Betreft: aanvraag horeca v3 nr. 215574, zienswijze omwonenden.

Geachte mevrouw, meneer

Naar aanleiding van de ingediende Aanvraag Horeca v3 onder nr. 215574 d.d. 21-01-2016 vragen wij uw aandacht voor de volgende zienswijze:

Er zijn geen dringende (economische) redenen af te wijken van het Bestemmingsplan ( Binnenstad 2012) , dat nieuwe horeca binnen de bestemmingen Wonen en Creatief grachtengebied uitsluit. Verdere verspreiding van de horeca over woonbuurten is nog steeds ongewenst om de volgende redenen:

– een horeca-voorziening op het terrein van de voormalige artillerie-werkplaats is

volstrekt overbodig; in de directe omgeving zijn er meer dan voldoende restaurants.

– het restaurant en het daaraan verbonden cateringbedrijf zijn geen essentieel

onderdeel van het businessmodel van het kazernecomplex.

– de overlast, met name het geluid en de parkeerdruk, wegen niet op tegen het voordeel

dat het restaurant zou bieden.

– de horeca in Delft komt verder onder druk te staan.

Het bij de aanvraag ingediende akoestische rapport is onvoldoende:

– het gaat uit van een bescheidener bedrijfsvoering dan de aangevraagde

omgevingsvergunning voor horeca 1 B borgt- dat laatste is relevant daar de

omgevingsvergunning straks geen zekerheid biedt dat de exploitant de bedrijfsvoering

later niet wijzigt. Openingstijden in het weekend tot 2.00 uur en de mogelijkheid tot 12

keer per jaar een evenement, zijn in een woonbuurt onacceptabel.

– het akoestisch rapport houdt geen rekening met geluiden geproduceerd rondom het

restaurantgebouw zoals ; luchtafzuiging, afvalcontainers en de aan- en afvoer van

leveranciers en cateringprodukten. Bijvoorbeeld, de afvalcontainers staan in de

plattegrond direct onder de ramen van Paardenmarkt 2 ingetekend.

– de geluidsberekening is gedaan met de ramen en deuren gesloten. Het is echter de

bedoeling dat er aan de voorzijde ( noordzijde) van het gebouw een terras zal worden

gerealiseerd. Er zijn vier openslaande deuren te zien op de bijgevoegde tekening.

Verder is verzuimd om van de ruimtes aan de achterzijde (zuid) op de eerste

verdieping een berekening te maken. Ook zal regelmatig, zeker in de zomer de

keukendeur ’s avonds regelmatig open staan. Gezien de harde ondergrond en de

stenen muren aan die zijde van het gebouw, zal er geluidsoverlast ontstaan.

Een ander probleem is de toename van de parkeerdruk op de Paardenmarkt, met name in de avonduren. De vergunningsaanvraag vermeldt niet dat er parkeerplaatsen zullen worden gerealiseerd op het binnenterrein. Dit is in strijd met het gemeentelijk beleid dat parkeerplaatsen moeten worden gerealiseerd binnen de locatie.

Wij, de direct omwonenden zijn belanghebbenden bij de beperking van geluidsoverlast en de hoeveelheid parkeerplaatsen op de Paardenmarkt. Wij zijn van mening dat de vergunningsaanvraag -in zijn huidige vorm- dient te worden afgewezen. De gevraagde gebruikswijziging heeft een te grote impact op de omgeving en past niet in een woonbuurt.

N.B. De omwonendengroep zal op kort termijn met de vergunningaanvrager in contact treden om haar standpunt aan aanvrager kenbaar te maken.

Uiteraard zijn wij altijd bereid onze standpunten nader toe te lichten.

Met de meeste hoogachting,

Werkgroep Omwonenden Paardenmarkt


 

Van: Ton Smits <smits207@ziggo.nl>
Datum: 13 april 2016 11:10:59 CEST
Aan: ffoster@delft.nl
Onderwerp: Horeca vergunning op pand paardenmarkt 1

Geachte Hr ,

Afgelopen maandag 11 april was er een soort van vergadering over het plan om op het terrein van de Buccaneer een horeca vergunning 1B aan t vragen .
De presentatie van wat het zou moeten worden zag er goed uit , maar de twijfel bij de bewoners zijn de openingstijden en de daarbij toegestane mogelijkheid om 12 keer per jaar een evenement te kunnen organiseren , met de daarbij behorende geluidsoverlast parkeerdruk en daarbij altijd aanwezige “baldadigheid” !!!
De toekomstige uitbater spreek uit dat ze wat betreft de evenementen daar niets mee doet en dat de openingstijden van 11.00 uur tot 23.00 uur zullen zijn .
Maar waar het nu om gaat is dat de vergunning niet aan een persoon word verleend maar aan een pand word toegestaan .
Dus wat doet een volgende uitbater mits het met deze uitbater niet goed gaat of er na een paar jaar de brui aan geeft .
Gaat  de volgende uitbater dan wel de toegestane tijden hanteren van  doordeweeks tot 01.00 uur en in het weekend 02.00 uur open ,en wel 12  x in het jaar een evenement organiseren .
Nu is mijn eigenlijke vraag deze , is het niet mogelijk om op de een of andere manier juridisch vast te leggen dat als er vergunning wordt verstrekt deze vergunning word ingekort met daarin de vaste  openingstijden tot 23.00 uur en geen 12 evenementen ,zodat eventueel een volgende uitbater aan de zelfde regels gebonden zou zijn .
Want dat blijft voor ons toch de grootste zorg voor in de toekomst , ikzelf ben niet echt tegen de plannen van de misschien toekomstige uitbater  hoe zei het voor ogen hebben ,dus met de haar voorgestelde tijden enz. Maar dan alleen als er een ingekorte vergunning verleend wordt waar die ook in de toekomst zo gehandhaafd moet worden
Anders zou ik en vele andere bewoners beslist wel tegen de vergunning zijn , want we zitten wel in rustig woongebied en willen dat graag zo houden .

Met vriendelijke groet,
Ton Smits .


Delftse politiek, dames en heren,
Mijn naam is Ton Vogelaar, bewoner van Paardenmarkt 49.
Als bewoner en veel anderen maken wij ons zorgen over de huidige ontwikkeling.
Heer Roodenburg eigenaar van complex de Buccaneer heeft bovengenoemde vergunning aangevraagd.
Kort gezegd: bij toestemming dreigt er op de Paardenmarkt een nieuwe Beestenmarkt, Doelenplein, Markt etc. te ontstaan.
Afgelopen maandag op uitnodiging van de Buccaneer de door hen belegde vergadering bezocht.
Wij hebben onze zorgen aan hen medegedeeld.
Het antwoord was: geen zorgen dat zijn wij allemaal niet van plan!
Het plan is alleen een restaurant in een duurder segment wat om 11.uur ‘s avonds is gesloten.
U kunt zich misschien voorstellen dat wij met dit antwoord niet tevreden zijn, alleen een restaurant runnen met Horeca vergunning 1b ????
Totdat een meneer (PvdA), achter mij,  zich voorstelde aan ons en de beoogde uitbaatster met haar partner.
Hij zal gaan uitzoeken of er iets geregeld kan worden met 1b waarin onze klachten kunnen worden opgenomen.
Mijn vragen zijn:
Kan er zonder kennisgeving en toestemming van aanvrager Roodenburg wel iets geregeld worden?
Stel dat er iets geregeld zou kunnen worden, wat is dan de positie van een nieuwe uitbater?
Ik kan mij niet voorstellen dat er iemand een Horeca gelegenheid start met een “uitgeklede” 1b.
Ben benieuwd naar jullie reacties.
Alvast bedankt en tot ziens op dinsdagavond 19 april.
Groet,
Ton Vogelaar


Ls,
De eigenaar van de  Paardenmarkt 1 (het vroegere depot van het legermuseum) wil de bestaande ondergeschikte horecavergunning uitbreiden naar een Horeca 1b vergunning. Hiertoe is een bestemmingsplanwijziging aangevraagd, die mogelijk binnen de kruimelregeling geregeld zou kunnen gaan worden. De eigenaar en uitbater beloven plechtig niet later open te zullen zijn dan 23:00 uur, 7 dagen in de week.
Maar wát als de eventueel straks verkregen horeca 1b vergunning openingstijden toestaat doordeweeks tot 01:00 uur en in het weekend tot 02:00 uur plús 12 extra evenementen met open sluitingstijden? Hoe juridisch waterdicht zijn dan de beloftes van de eigenaar om niet later open te zijn dan 23:00 uur? En wat gebeurd er als het pand verkocht wordt? Is de volgende eigenaar óók nog zo begaan met de nachtrust van de gehele buurt of gaat deze voor het maximaliseren van de winst en rekt hij alle tijden toch nog (legaal!) op tot het maximaal toelaatbare volgens de vergunning?
Hierover moet de politiek zich buigen en zorgvuldig onderzoeken of hier een voor iedereen acceptabele uitkomst mogelijk is. Dus geen overhaaste kruimelregeling toepassen maar een gedegen onderzoek naar de mogelijkheden omtrent de vergunningstijden. De omgeving Paardenmarkt zal zich niet kunnen vinden in de late openingstijden (horeca vergunning 1b) zoals hierboven omschreven en zal in dat geval massaal in het geweer komen. Een tweede Beestenmarkt in een gebied met hoofdbestemming Wonen is uiteraard volstrekt onacceptabel. De Paardenmarkt en omgeving heeft al genoeg aan een jaarlijks terugkerende, 5 dagen durende, kermis in april. Nog meer nachtelijke overlast is daarom onwenselijk.
Ik zou u willen vragen naar dit verhaal te kijken en binnen uw fractie tot een goede afweging te komen tussen enerzijds de commerciele belangen van een ondernemer en anderzijds de belangen van de omgeving met als hoofbestemming Wonen.
Ik dank u hartelijk voor uw inzet,
Met vriendelijke groet,
Matthias van den Berg
Delft

Ed Vonk

ed.vonk@telfort.nl

Ik hoop dat jullie het tezamen met het CDA, D66 en Groen Links op de agenda van de gemeenteraad kunnen zetten. Ik ken Peter de Vreede van D66, heb hem ook dezelfde e-mail gestuurd. Ander leden van onze werkgroep praten met CDA en Groen Links. Het is ook in het belang van de raad dat de gemeente dit niet ambtelijk kan afhandelen. Anders staat de raad volledig buitenspel bij wijzigingen van het bestemmingsplan. Groet Ed Vonk Mob 0616702283 e-mail ed.vonk@telfort.nl Ik benader je omdat ik lid ben van de Werkgroep Omwonende Paardenmarkt. Het complex van de voormalige kazerne wordt omgebouwd tot woonhuizen en bedrijsruimte voor startende ondernemers. Voor Delft een goede stap, hebben we geen enkel bezwaar tegen. Echter, een onderdeel van het plan was een Bedrijfskantine (Horeca A) wat economisch niet haalbaar bleek. De eigenaar heeft het plan daarom aangepast met een restaurant (Horeca B) en cateringservice. Op basis van dat plan heeft hij (via de Buccaneer) een Horeca vergunning aangevraagd wat tevens wijziging van het bestemmingsplan inhoudt. Nu bestaat er een regeling in Delft dat (kleine) afwijkingen van het Bestemmingsplan via een z.g.n. Kruimelregeling bestuurlijk (dus door een ambtenaar) kan worden afgehandeld. Dat gaat waarschijnlijk ook gebeuren. Misschien wordt het verzoek afgewezen, misschien krijgt de aanvrager ook zijn vergunning.

Tegen de procedure kan tijdens de aanvraag niet worden geprotesteerd. Wel kan er worden geprotesteerd nadat de gemeente de aanvraag heeft goedgekeurd. Het probleem met Horeca B is dat zo’n vergunning niet erg beperkend is. Het geeft mogelijkheid tot sluitingstijden door de weeks tot 01 uur en in het weekend tot 02 uur. Verder zijn 12 evenementen per jaar toegestaan. De aanvrager heeft een restaurant voor ogen, maar de Horeca B vergunning is niet beperkend en iedere volgende uitbater kan de vergunning verder uitbouwen. De APV die ter plaatsen geldt beperkt de Horeca niet! En hoewel iedere nieuwe uitbater opnieuw een Horeca B vergunning moet aanvragen, zal deze zelden worden geweigerd. Een verder probleem is dat door de Horeca de parkeerdrukte op de Paardenmarkt toeneemt. De parkeerdruk van de bedrijfsruimte is niet zo bezwaarlijk omdat dat overdag plaatsvindt. Echter, het restaurant gebeuren is ’s avonds. Volgens gemeentelijke richtlijnen moet de aanvrager parkeerplekken op zijn eigen terrein realiseren.

Echter, dat wordt in de vergunningsaanvraag niet gemeld nog aangegeven. Kortom, omwonende zijn het niet eens met wat er dreigt te gebeuren en hebben actie ondernomen. Hieronder vind je een brief die naar de griffie en Bouw en Woningtoezicht is gestuurd. Het bezwaar is tweeledig n.l. – Tegen de procedure waarbij de gemeenteraad eigenlijk buitenspel wordt gezet bij een fundementele wijziging in het bestemmingsplan – Tegen de aanvraag vanwege geluidsoverlast en toenemende parkeerdrukte. Geachte meneer/ mevrouw, Delft, 23 februari 2016 Hier onder treft u een begeleidende brief en de zienswijze aan van de Werkgroep Omwonenden Paardenmarkt betreffende de plannen voor horeca in het complex ‘ De Buccaneer’ op de Paardenmarkt. Opnieuw is een vergunning ingediend om in een woonbuurt een horeca- gelegenheid te exploiteren, in strijd met het bestemmingsplan. We vinden dat dit soort aanvragen een goede belangenafweging behoren te krijgen, en maken ons zorgen over de procedure die de gemeente opnieuw volgt, waardoor omwonenden en de raad de facto worden overgeslagen terwijl eerder door de raad vastgelegde grenzen uit het bestemmingsplan worden overschreden. Dat overslaan hoeft niet : B&W kunnen besluiten in zo’n geval niet via de snelle procedure een vergunning te verlenen. We doen op u als leden van de raad een beroep om een dergelijk besluit niet te laten plaatsvinden. Hieronder treft u de zienswijze aan die we gestuurd hebben aan B&W en de afdeling Bouwen en Wonen.

Tot een toelichting zijn we gaarne bereid. Delft , 23 februari 2016 Betreft: aanvraag horeca v3 nr. 215574, zienswijze omwonenden. Geachte mevrouw, meneer Naar aanleiding van de ingediende Aanvraag Horeca v3 onder nr. 215574 d.d. 21-01-2016 vragen wij uw aandacht voor de volgende zienswijze: Er zijn geen dringende (economische) redenen af te wijken van het Bestemmingsplan ( Binnenstad 2012) , dat nieuwe horeca binnen de bestemmingen Wonen en Creatief grachtengebied uitsluit. Verdere verspreiding van de horeca over woonbuurten is nog steeds ongewenst om de volgende redenen: – een horeca-voorziening op het terrein van de voormalige artillerie- werkplaats is volstrekt overbodig; in de directe omgeving zijn er meer dan voldoende restaurants. – het restaurant en het daaraan verbonden cateringbedrijf zijn geen essentieel onderdeel van het businessmodel van het kazernecomplex. – de overlast, met name het geluid en de parkeerdruk, wegen niet op tegen het voordeel dat het restaurant zou bieden. – de horeca in Delft komt verder onder druk te staan. Het bij de aanvraag ingediende akoestische rapport is onvoldoende: – het gaat uit van een bescheidener bedrijfsvoering dan de aangevraagde omgevingsvergunning voor horeca 1 B borgt- dat laatste is relevant daar de omgevingsvergunning straks geen zekerheid biedt dat de exploitant de bedrijfsvoering later niet wijzigt. Openingstijden in het weekend tot 2.00 uur en de mogelijkheid tot 12 keer per jaar een evenement, zijn in een woonbuurt onacceptabel. – het akoestisch rapport houdt geen rekening met geluiden geproduceerd rondom het restaurantgebouw zoals ; luchtafzuiging, afvalcontainers en de aan- en afvoer van leveranciers en cateringprodukten. Bijvoorbeeld, de afvalcontainers staan in de plattegrond direct onder de ramen van Paardenmarkt 2 ingetekend. – de geluidsberekening is gedaan met de ramen en deuren gesloten. Het is echter de bedoeling dat er aan de voorzijde ( noordzijde) van het gebouw een terras zal worden gerealiseerd. Er zijn vier openslaande deuren te zien op de bijgevoegde tekening. Verder is verzuimd om van de ruimtes aan de achterzijde (zuid) op de eerste verdieping een berekening te maken. Ook zal regelmatig, zeker in de zomer de keukendeur ’s avonds regelmatig open staan. Gezien de harde ondergrond en de stenen muren aan die zijde van het gebouw, zal er geluidsoverlast ontstaan. Een ander probleem is de toename van de parkeerdruk op de Paardenmarkt, met name in de avonduren. De vergunningsaanvraag vermeldt niet dat er parkeerplaatsen zullen worden gerealiseerd op het binnenterrein. Dit is in strijd met het gemeentelijk beleid dat parkeerplaatsen moeten worden gerealiseerd binnen de locatie. Wij, de direct omwonenden zijn belanghebbenden bij de beperking van geluidsoverlast en de hoeveelheid parkeerplaatsen op de Paardenmarkt. Wij zijn van mening dat de vergunningsaanvraag -in zijn huidige vorm- dient te worden afgewezen. De gevraagde gebruikswijziging heeft een te grote impact op de omgeving en past niet in een woonbuurt. N.B. De omwonendengroep zal op kort termijn met de vergunningaanvrager in contact treden om haar standpunt aan aanvrager kenbaar te maken. Uiteraard zijn wij altijd bereid onze standpunten nader toe te lichten. Met de meeste hoogachting,

Werkgroep Omwonenden Paardenmarkt