«

»

Provincie Z-H keurt besluit gemeenteraad Delft af

criteria_provincie_onontkoombaar_onuitstelbaar_onvoorzienAan: Gedeputeerde Staten provincie Zuid Holland
Van: Raadslid Jan Peter de Wit
Onderwerp: Verzoek besluit gemeenteraad Delft af te keuren

Geachte heer van der Wel, beste Huub

De gemeenteraad heeft in de vergadering op 26 maart 2015 besloten een onderzoek te doen naar de financiële situatie gemeente Delft in relatie tot grote projecten, registratie nummer 1859755, stuk GR15-165.

Voor dit gehele onderzoek is een budget gereserveerd van totaal €250.000 hetgeen opgebouwd is uit de delen €222.000 uit de post onvoorzien van de gemeente Delft en €28.000 uit de post reserve enquêterecht van de gemeenteraad.

De gemeente Delft staat onder preventief toezicht van de Provincie. Naar mijn mening is bovengenoemde begrotingswijziging van €222.000 in strijd met enkele criteria voor goedkeuring.

Het besluit van de gemeenteraad om een extern bureau in te schakelen voor het doen van een onderzoek is in strijd met de drie criteria Onuitstelbaar, Onontkoombaar en Onvoorzien die de Provincie verplicht gesteld heeft bij nieuwe verplichtingen waar nog geen beleid voor is.

Het is niet onuitstelbaar. Het is uitstelbaar daar de in het besluit genoemde drie projecten Spoorzone, Harnaschpolder en Sebastiaansbrug nog in volle ontwikkeling zijn en nog lang niet zijn afgerond. Het betreft nu een tussenonderzoek te vergelijken met een onderzoek naar de brand terwijl het huis nog in brand staat.

Onontkoombaar. Het is ontkoombaar daar er op dit moment al onderzoeken lopen door de Provincie en het Rijk naar de financiële situatie van Delft. Die onderzoeken krijgen we komende week Het doel van het gemeenteraadsonderzoek is lessen trekken uit het verleden voor toekomstige projecten. Het is in feite een beschrijving van het verleden waarvan de gegevens en besluiten reeds allemaal aanwezig en bekend zijn. Nergens is een wettelijke verplichting tot een gebundelde beschrijving van de geschiedenis van projecten. Gezien de abominabel slechte financiële situatie die decennia van herstel nodig zal hebben, zijn dergelijke grote nieuwe projecten sowieso de komende jaren zeker niet aan de orde.

Onvoorzien. De uitgave tot het inhuren van een duur extern bureau is niet noodzakelijk maar ingegeven uit de huidige politieke motieven om alvast een zondebok aan te wijzen zodat het huidige college verder kan. Er is geen enkele wettelijke of bestuurlijke verplichting om nu een extern onderzoek met mogelijk daarop volgend een raadsenquête te houden. Dat de financiële situatie zeer slecht is, deels veroorzaakt door de bankencrisis, is een proces hetgeen in 2007 begonnen is. Dit was de laatste jaren alom bekend, en dus te voorzien.

De gemeenteraad kan zelf op basis van artikel 155 van de Gemeentewet een enquête doen. Daarvoor stond €28.000 voor gereserveerd in de begroting 2014 en 2015. Raadsleden krijgen een maandelijkse vergoeding van €1557 per maand.

De fracties kunnen zelf op basis van hun kennis van het verleden een raadsenquête organiseren als zij dat willen. Die kost maar een fractie van het huidige voorstel. Nu kiezen deze fracties ervoor om al het uitzoekwerk en vragen formuleren door een extern bureau te laten doen. Het kiezen voor luxe dure oplossingen door een gemakzuchtige, luie en goedgelovige raad is juist één van de oorzaken van de totale financiële malaise waarin Delft nu verkeert.

De post onvoorzien van de gemeente is voor zaken met dringende spoed. Nu wordt deze reserve reeds deels uitgeput terwijl er mogelijk nog zaken op ons afkomen die wel uit dit budget betaald moeten worden zoals grote calamiteiten.

Ik verzoek u bovengenoemd besluit van de Gemeenteraad met het voornemen tot een nieuwe verplichting af te keuren wegens het op dit moment ontbreken van een reële dekking en noodzaak.

Hoogachtend,
Jan Peter de Wit, raadslid
Namens de fractie van Onafhankelijk Delft
Diamandpad 25
2628 SC Delft
Afschrift aan de gemeenteraad van Delft

Besluit gemeenteraad Hier