«

»

Sebastiaansbrug extra kosten zijn risico Provincie Z-H

Addendum extra overeenkomst gemeente Delft en provincie van 3 december 2013

Addendum extra overeenkomst gemeente Delft en provincie van 3 december 2013. Dit addendum is vervallen nu het tafelbrug ontwerp is afgeschoten.

VVD wethouder Harpe heeft laten weten HIER dat de Sebastiaansbrug geen Tafelbrug wordt. Er zijn nog twee varianten in onderzoek. De huidige basculebrug met 4,40 meter of 5,5 meter doorvaarthoogte.

Daarmee is het addendum uit 3 december 2013 vervallen. Ik zal in de commissie RVW van 23 juni het voorstel indienen om de geheimhouding van dit addendum op te heffen. De geheimhouding heeft geen enkel nut meer. De oerdomme CDA wethouder Junius kan dan ontmaskerd worden.

In dat addendum besloot Delft 90% van de meerkosten te betalen en dan hebben we het over vele miljoenen.

overeenkomst sebastiaansbrug risico bij provincie zh

Overeenkomst van 5 juli 2012 Provincie Z-H en Delft

Nu geldt de overeenkomst van 2 juli 2012. In die overeenkomst staat duidelijk in artikel 6 lid 5 dat de provincie risicodragend is van de projectfase tot de realisatiefase.

Dus Delft hoeft niets extra te betalen hetgeen in 2012 is overeengekomen. Wethouder Harpe zei steeds dat hij zich aan de gemaakte afspraken / overeenkomsten wilde houden.

Dat zou een miljoenen besparing voor Delft opleveren. En als de provincie zo nodig een nog hogere brug wil, dan moeten ze dat helemaal zelf maar betalen.

Maar VVD wethouder Harpe is ineens van zijn eerdere koers afgeweken. Hij zegt dat voor het oorspronkelijke bedrag geen brug te bouwen valt. En ook Harpe staat al weer klaar met zijn portefeuille om de schatrijke provincie te ondersteunen met extra miljoenen uit Delft.

Brief college van 5 juni 2015 overblijven twee varianten basculebrug voor Sebastiaansbrug.

Brief college van 5 juni 2015 overblijven twee varianten basculebrug voor Sebastiaansbrug.

Die extra bijdrage is onnodig en kunnen wij nu ook helemaal niet meer betalen. In 2012 en 2013 was het geld verkwisten hier nog de normaalste zaak in de Delftse CDA, PvdA en GroenLinks kringen.

Maar nu we onder curatele van de provincie staan mogen we zelf geen geld uitgeven zonder toestemming. De provincie misbruikt haar machtspositie om Delft desalniettemin extra miljoenen door de strot te drukken.

VVD wethouder Harpe speelt dat geheimzinnige spel mee. Reken maar dat de extra bijdrage van Delft moeiteloos door de provincie wordt goedgekeurd, hoewel er geen vigerend beleid aan ten grondslag ligt. VVD staat bekend om wederdiensten witte borden corruptie.

Harpe zal zich wel verbergen achter de aangenomen raadsmotie Brehm (PvdA) dat er bovenop de bedragen van 2012 en 2013 geen cent extra betaald mag worden. Maar met het vervallen van addendum is die motie ook achterhaald.

Dit is een prachtig moment om een veel lagere, leefbare en dus goedkopere brug af te dwingen. Dat  is precies wat de acht belangenverenigingen rond de Sebastiaansbrug ook willen.  Die hebben een manifest “De Brug Moet Beter” opgesteld. die willen een smallere, stillere, lagere en goedkopere brug.

Dat voorstel ondersteun ik van harte.

Jan Peter de Wit


 

Manifest De Brug Moet Beter
!
Belangengroep!“De!Brug!Moet!Beter”!is!voorstander!van!een!goede!brug.!De!huidige!
situatie!is!weliswaar!ongelukkig,!maar!biedt!de!stad!een!unieke!kans!het!probleem!
rond!de!Sebastiaansbrug!voor!de!komende!50!jaar!op!te!lossen!door!de!kwestie!
vanuit!een!breder!perspectief!te!benaderen.!Om!dit!te!bereiken!hebben!wij!aan!de!
Raad!en!het!College!van!B&W!drie!concrete!verzoeken.!
!
1))Neem)de)tijd:!In!het!verleden!is!de!discussie!over!de!brug!telkens!onder!grote!
tijdsdruk!gevoerd.!Dat!heeft!contraproductief!gewerkt.!Dit!keer!moet!er!voldoende!
tijd!worden!uitgetrokken!om!tot!een!goede!en!door!de!stad!breed!gedragen!
oplossing!te!komen.!
!
2))Betrek)de)stad)bij)het)proces:!Om!dit!proces!tot!een!goed!einde!te!brengen!zullen!
alle!bij!de!brug!betrokken!partijen!op!een!eerlijke!en!transparante!wijze!moeten!
deelnemen.!Een!dergelijk!proces!kan!het!beste!onder!leiding!van!een!onafhankelijke!
partij!plaatsvinden.!
!
3))Ga)uit)van)meer)opties:!Het!College!van!B&W!beperkt!zich!momenteel!tot!een!
studie!naar!nog!twee!varianten.!De!groepen!omwonenden!en!anderen!zijn!niet!
gelukkig!met!deze!benadering,!dit!lijkt!op!’brugvisie’!deen!variant!op!‘tunnelvisie’.!
Veel!van!de!aannames!met!betrekking!tot!het!voorliggende!ontwerp!van!de!
Sebastiaansbrug!zijn!niet!langer!geldend.!Dat!vraagt!om!een!nieuwe!aanpak!met!
meer!varianten!voor!de!brug!en!de!aansluitende!infrastructuur.!
)
Hoe)ziet)de)betere)brug)er)uit?)
Belangengroep!“De!Brug!Moet!Beter”!heeft!een!aantal!ideeën!over!de!vernieuwde!
Sebastiaansbrug.!Op!hoofdlijnen!gaat!het!om!een!smallere,!stillere,!lagere!en!
goedkopere!brug!die!beter!past!in!de!maatvoering!van!de!Delftse!binnenstad!en!die!
voornamelijk!een!wijkontsluitingsfunctie!heeft.!
!
a) Een smallere brug:!De!huidige!brug!is!gebouwd!in!1960!als!onderdeel!van!een!
verkeersweg!die!dwars!door!de!binnenstad!moest!lopen.!Gelukkig!is!dit!plan!50!
jaar!geleden!niet!doorgegaan.!Er!is!dan!ook!geen!enkele!reden!om!een!brug!van!
deze!breedte!te!herbouwen!met!gescheiden!rijbanen!voor!tram!en!auto.!
!
b) Een stillere brug: De!brug!zal!aanmerkelijk!minder!geluidsoverlast!voor!de!
omgeving!hebben,!als:!het!vrachtverkeer!wordt!geweerd,!de!brug!smal!van!
ontwerp!is!zodat!het!verkeer!zichzelf!beperkt!in!snelheid,!er!stil!asfalt!en!
geluidswerende!voorzieningen!voor!de!tram!worden!toegepast.!Met!het!
aanpakken!van!het!geluid!aan!de!bron!zijn!dure!aanvullende!maatregelen!aan!de!
bebouwing!in!de!omgeving!niet!nodig.!
!
c) Een lagere brug:!Een!hoge!brug!knipt!de!stad!in!tweeën!en!scheidt!twee!helften!
van!de!stad!die!momenteel!juist!meer!naar!elkaar!groeien.!De!zich!snel!
ontwikkelende!DUWOdcampus!rond!Mijnbouwplein/Kanaalweg,!de!TUdCampus!
en!de!binnenstad!ontwikkelen!zich!steeds!meer!tot!één!centrumgebied.!Dit!
vraagt!om!een!verbindende!stadsbrug.!Gezien!de!ervaringen!bij!andere!bruggen!
in!de!Metropoolregio!kan!de!Sebastiaansbrug!veel!lager!dan!4,50!meter,!zeker!
met!een!algehele!stroomlijning!van!de!doorvaart!door!Delft.!
!
d) Een goedkopere brug:!Delft!heeft!veel!geld!en!tijd!verloren!in!het!proces!tot!nog!
toe.!Hoe!smaller,!stiller!en!lager!de!brug!wordt,!hoe!meer!deze!past!binnen!het!
maximum!budget!van!de!gemeenteraad.!
!
Samenvattend!komen!wij!tot!de!conclusie!dat!het!tijd!is!om!een!pas!op!de!plaats!te!
maken!en!nu!eerst!gezamenlijk!te!kijken!welke!Sebastiaansbrug!Delft!werkelijk!nodig!
heeft.!Wij!hopen!dat!alle!partijen!in!de!gemeenteraad!dit!onderschrijven.!
!
Delft,!12 juni 2015
!
Belangengroep!”De)Brug)Moet)Beter”!
debrugmoetbeter@gmail.com!
!
Tot!nu!toe!bestaande!uit:!
Belangenvereniging!Zuidpoort!!
Belangenvereniging!TU!Noord!
Commissie!Behoud!Stadsschoon!/!Delfia!Batavorum!
Bewoners!Coöperatieve!Vereniging!Zuidpoort!!
Groep!Mijnbouwplein!
Bewoners!VvE!De!Ruyterhoeck!!!
Bewoners!VvE!Sebastiaanshof!
Woonvereniging!De!Oude!Nieuwelaan!