«

»

Verduidelijkende toelichting op AZC voorstel gaat te ver

L. Beijen voorzitter Referendumkamer

L. Beijen voorzitter Referendumkamer

Door mij was toegezegd om te verduidelijken wat ik precies met bepaalde begrippen in ons Initiatiefvoorstel “Geen AZC in Delft” precies bedoelde. Ik had die wijzigingen opgestuurd aan de griffie.

De griffie heeft onze wijzigingen op het initiatiefvoorstel vandaag voorgelegd voor een eerste reactie aan zowel de concernjurist als ook aan de Referendumkamer.

Beiden komen tot dezelfde conclusie, namelijk dat deze wijzigingen leiden tot een aanzienlijke uitbreiding van de strekking van het initiatiefvoorstel.

Degenen die hun handtekening hebben gezet voor het inleidend verzoek konden niet op de hoogte zijn van deze uitbreidingen en het is niet uitgesloten dat een deel van hen deze uitbreidingen ook te ver vindt gaan. M.a.w.: men is van mening dat met deze wijzigingen de noodzakelijke koppeling tussen het inleidend verzoek en het initiatiefvoorstel zou komen te vervallen en dat het inleidend verzoek daarmee niet gehonoreerd zou kunnen worden.

De vraag aan jullie is daarom of jullie deze wijzigingen, gelet op de eerste reactie van de concernjurist en de Referendumkamer, willen handhaven. Als dat het geval is, kan dit onderwerp aanstaande donderdag niet besproken worden in de raad, omdat de tijd dan tekort is om het college en de Referendumkamer opnieuw om een formele reactie te vragen op deze wijzigingen.

We horen graag jullie spoedige reactie. Met vriendelijke groet, Griffie


In de tekst van ons voorstel waren enkel vier verwijzingen (T1 t/m T4) opgenomen, zie onder:

Het college is dus nog steeds van plan in Delft een asielzoekerscentrum (AZC) te realiseren voor tijdelijke opvang van vluchtelingen (T1). Dit komt bovenop de wettelijke taakstelling van de aantallen op te nemen statushouders.

Met dit initiatiefvoorstel willen wij bereiken dat het college stopt met zoeken naar een locatie voor een AZC in Delft (T2) en ook niet meewerkt (T3) aan het vestigen van een AZC (T4) in Delft.

en

TOELICHTING en verduidelijking gehanteerde begrippen

T1 zijn alle categorie├źn asielzoekers van begin tot eind van de asielprocedure. Dus ook statushouders, crisis opvang , noodopvang en asielzoekers met (tijdelijke) verblijfsvergunning en asielzoekers met afgewezen asielaanvraag.

T2 tijdspanne vanaf heden tot 21 maart 2018 de datum van de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

T3 Niet meewerken verstaan we dat het college alle tot hun bestuurlijke bevoegdheden vallende mogelijkheden gebruikt om een vestiging van een AZC tegen te werken. Ook verstaan we daaronder het afwijzen van initiatieven van particuliere aanbieders of semi-overheidsinstellingen of overheidsinstellingen die met een pand of stuk grond voor de realisatie van een AZC of semi-permanente woningen komen.

T4 onder AZC verstaan we een pand waarin een groot aantal asielzoekers (ongeacht de fase van de asielaanvraag en dus ook statushouders) worden gehuisvest. Hieronder vallen grootschalige maar ook kleinschalige locaties. Ook vallen hieronder enkele of groepen van semi-permanente woningen die speciaal voor asielzoekers worden gerealiseerd.


Hoi griffie

Ik kan al die mensen die een handtekening hebben gezet natuurlijk niet teleurstellen hoewel ik feitelijk geen enkele tekstwijziging in het oorspronkelijke voorstel heb gedaan behalve vier verwijzingen en enkel een verduidelijking van de gebruikte begrippen.

En de mensen die ondertekend sowieso de tekst van het initiatiefvoorstel niet kenden of konden kennen zie ik eigenlijk geen steekhoudend argument genoemd dan een niet onderbouwde kwalificatie van ‘te ver’. Desalniettemin trekken we bij deze de tekstwijzigingen terug en houden we de oorspronkelijke tekst in stand.

Met vriendelijke groet

Jan Peter de Wit namens de od fractie, b.a. Martin Stoelinga