«

»

Verschijnen voor Onderzoekscommissie ‘Grote Projecten’

oproep——– Doorgestuurd bericht ——–

Onderwerp: Uitnodiging interview onderzoekscommissie
Datum: Mon, 26 Sep 2016 13:39:42 +0000
Van: Secretariaat Necker <secretariaat@necker.nl>
Aan: ‘jpdewit@ziggo.nl’ <jpdewit@ziggo.nl>

Geachte heer De Wit,

In de periode van april tot en met december 2015 is een onderzoek uitgevoerd naar een drietal grote projecten in de gemeente Delft, te weten de Spoorzone/HNK, de Sebastiaansbrug en de Harnaschpolder. Bij de behandeling van deze rapporten in februari 2016 werd duidelijk dat de gemeenteraad van de gemeente Delft een vervolgonderzoek wenste dat gericht is op nadere duiding van de feiten en de verankering van geleerde lessen. Om dit te realiseren heeft de raad opnieuw een onderzoekscommissie Grote Projecten aangewezen. Deze commissie laat zich in de uitvoering van het onderzoek ondersteunen door het onderzoeks-en adviesbureau Necker van Naem.

U bent over dit onderzoek geïnformeerd door middel van een informatiebijeenkomst of per brief. Daarin is ook aangegeven dat de onderzoekscommissie u, gelet op uw kennis van en/of betrokkenheid bij één van de projecten, mogelijk zou benaderen voor een interview.

Namens de onderzoekscommissie van de gemeenteraad van Delft wil ik u bij deze kenbaar maken dat zij graag met u spreekt op maandag 10 oktober van 09:30 tot 11:00 uur. Het interview zal plaats vinden in het Stadhuis van de gemeente Delft en zal in openbaarheid worden afgenomen. Het interview betreft een groepsinterview waarbij wij eveneens E. Damen, F. Norbuis en A. van Tongeren zullen uitnodigen. U zult geïnterviewd worden door drie leden van de onderzoekscommissie. Voorafgaande aan het interview kunt u zich melden bij de secretaris van de  onderzoekscommissie, de heer Herweijer.

Bijgaand ontvangt u het onderzoeksprotocol HIER. Hierin staat informatie over de aard van het interview en de werkwijze (zoals de verslaglegging). Een week voorafgaande aan het interview ontvangt u van Necker van Naem informatie ten behoeve van uw verdere voorbereiding. De onderzoekers zullen u informeren over de onderzoeksopzet en sturen u een itemlijst met de gespreksonderwerpen.

Mocht u vragen hebben n.a.v. deze uitnodiging dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de onderzoekscommissie, Martina Huijsmans of met de contactpersoon van het onderzoeksteam, Gijs Corten, via e-mail: gijs@necker.nl

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Martina Huijsmans
Voorzitter van de onderzoekscommissie