Programma 2018 – 2022

Verkiezingsprogramma Onafhankelijk Delft 2018 – 2022

martin_stoelinga_poster_2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UW DELFTSE TOEKOMST IN VEILIGE HANDEN

“Waarom is Onafhankelijk Delft belangrijk in de gemeenteraad?”

 • Onafhankelijk Delft zegt waar het op staat en doet wat het zegt
 • Onafhankelijk Delft is een puur Delftse groepering die Delft goed kent en weet wat er leeft in de stad.
 • Onafhankelijk Delft voert beleid op basis van draagvlak bij de meerderheid van de inwoners.

In onze visie wordt Delft de gezelligste, gezondste en heerlijkste stad van Nederland om in te wonen, werken en studeren.

De missie voor de komende vier jaar is een gemeente met zo laag mogelijke belastingen, zonder getto’s, onveiligheid en rommel op straat. Een gemeentebestuur dat goed naar haar burgers luistert, eerlijk, open en integer is.

10 UITGANGSPUNTEN

 • Gemeentebelastingen 10% omlaag
 • Meer betaalbare huurwoningen voor Nederlanders
 • Jihadisten de stad uitzetten
 • Gemeente garantie op 100% privacy
 • Straatterreur en diefstal hard aanpakken
 • Fundamentalistische islamisering bestrijden
 • Geen verkwistende megalomane projecten meer
 • Schoolzwemmen en meer sport op alle basisscholen
 • Wij behandelen onze ouderen met respect en zorg
 • Integer en open bestuur zonder vriendjespolitiek

FINANCIËN

Het belangrijkste doel van Onafhankelijk Delft voor komende raadsperiode is de gemeentelijke belastingen omlaag brengen.

Delft is de duurste woonlasten stad van de dertig grote gemeenten in Nederland. De totale woonlasten voor een meerpersoonshuishouden bedragen in 2018 een record hoogte van €843 per jaar. In 2014 was dit nog €770. Dat is een stijging van €73. Dit komt mede door de hoogste afvalstoffenheffing €348.

Een deel van de gemeentebelastingen wordt nu ook nog via de ondergrondse leiding aanslagen van twee miljoen euro in de water en energie rekening binnengehaald. Met het stijgen van al die vaste lasten neemt de bestedingsruimte van de burgers af. En dat is weer slecht voor de economie en het vertrouwen in de toekomst.

 • De woonlasten moeten met minimaal 100 euro omlaag
 • Geen gemeentelijke subsidie of financiële ondersteuning aan religieuze of nationalistische organisaties of organisaties die daaraan gelieerd zijn.
 • De peperdure Delftse afvalstoffenheffing moet fors omlaag
 • Bij museum Prinsenhof alleen het hoognodige renoveren, niet het megalomaan dure schetsontwerp met de nieuwe ingang goedkeuren. En absoluut niet de poort slopen
 • Er wordt jaarlijks een financiële verantwoording gepubliceerd van de bijverdiensten en declaraties van de burgemeester en wethouders.
 • Eneco aandelen alleen verkopen als de opbrengst grotendeels gebruikt zal worden om de schulden af te lossen
 • Geen hondenbelasting heffen in Delft

LEEFBARE STAD

De woonomgeving moet opgeruimd, groen, heel en veilig zijn. Dan krijgen we een leefbare stad. Het is één van de belangrijkste taken van de gemeente om daar voor te zorgen. Maar ook de burgers zijn zelf verantwoordelijk.

 • Er moet een stevige aanpak komen voor overlast gevende studenten
 • Jongerenhonken dienen in het weekend en elke avond open te zijn om hangjongeren in de wijk tegen te gaan. Jongeren moeten meer inspraak krijgen over activiteiten in hun wijk. De Border in de Tanthof moet weer open! Voor buurthuis de Culture in de Gillisbuurt een levendig programma voor jongeren opstellen en uitvoeren
 • Delft heeft wijken met overwegend sociale huurwoningen. Onafhankelijk Delft streeft naar een evenredige mix van huur en koopwoningen in de achterstandswijken
 • Huurwoningen Heilige Land renoveren in plaats van slopen
 • Over alle raadsvoorstellen kan een referendum gehouden worden
 • Zolang coffeeshops worden gedoogd, geen uitsterfbeleid toepassen. Delft moet zich aansluiten bij de landelijke proef legalisering wietteelt onder gemeentelijk toezicht en voorkomt daarmee de thuisteelt in woningen
 • Er moeten veel meer betaalbare starterswoningen komen voor Delftse jongeren
 • De Kermis hoort traditioneel op de Markt. In de winter de schaatsbaan ook op de Markt
 • Bemenst openbaar toilet in het stadskantoor, stationshal en de binnenstad
 • Grootste ergernissen, zoals: te weinig openbare verlichting, slecht onderhouden wegen en niet goed onderhouden groenvoorziening als eerste aanpakken
 • De deuren van de NS-stationshal moeten allemaal dicht kunnen vóór de winter 2018
 • Laat burgers zelf kiezen of ze aardgas willen gebruiken of aangesloten willen worden bij het toekomstige warmtenet

ISLAMISERING TEGENGAAN

 • Geen nieuwe moskee er meer bij en geen islamitisch onderwijs in Delft.
 • Migranten/asielzoekers krijgen geen enkele voorrang meer bij het toewijzen van een huurwoning, de wachtlijsten zijn veel te lang. Zij dienen zelf via het reguliere Haaglanden Woonnet een huurwoning te vinden. Indien er toch woonruimte toegewezen moet worden is het een optie gestapelde noodcontainers in te zetten.
 • Bijstandsontvangers die geen Nederlands spreken en zich niet voldoende inspannen dat te leren, worden gekort op hun uitkering of de uitkering wordt gestopt.
 • Geen gemeentelijke hulp meer aan uitgeprocedeerde asielzoekers, maar uitzetten
 • Teruggekeerde Jihadstrijders arresteren, paspoort afnemen en het OM verzoeken direct een onderzoek te starten naar mogelijke oorlogsmisdaden.
 • Teruggekeerde Jihadstrijders direct uitschrijven uit het gemeentelijke bevolkingsregister en controleren of er onterecht een uitkering is ontvangen
 • De supermarkt, de kapper en andere bedrijvigheid van de Sultan Ahmed moskee moeten dicht, daar dit strijdig is met het bestemmingsplan
 • Teruggekeerde Jihadisten direct arresteren en ondervragen. OM verzoeken een onderzoek te starten naar mogelijke oorlogsmisdaden. Ze mogen zich niet inschrijven in het bevolkingsregister en bij dubbele nationaliteit dient onderzocht te worden of het Nederlanderschap ontnomen kan worden
 • Geen islamitisch basisonderwijs toestaan in Delft
 • Geen plaats in Delft voor haatimams. Imams moeten in het Nederlands prediken

VEILIGHEID

Onafhankelijk Delft wil dat iedereen zich veilig voelt in Delft. Enge plekken moeten verdwijnen en mensen moeten ‘s-avonds veilig over straat kunnen lopen. De politie moet criminelen pakken en niet hun bonnenboekje met pietluttige overtredingen vullen.

 • Er moet een direct lik-op-stuk beleid voor de aanpak van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten komen. Na drie dagen verzuim dient de leerplichtambtenaar tot actie over te gaan.
 • Meer digitaal mobiel cameratoezicht in de stad daar waar dat nodig is
 • Gemeentelijke handhavers openbare ruimte moeten meer gastheren zijn dan enkel bonnen uitdelers. Bij de eerste overtreding eerst een waarschuwing.
 • Anti terreur versperringen in de binnenstad tijdens grote evenementen.
 • Voor terroristen ondoordringbare veiligheidsmaatregelen bij de TU Delft kernreactor.
 • APV lachgas verbod op gebruik slagroompatronen in de openbare ruimte
 • Dierenbeulen worden publiekelijk op de politie website vermeld
 • Aansluiten bij de Rotterdamse app: ‘seksuele intimidatie tegen vrouwen op straat’

OPGERUIMD STAAT NETJES

Onafhankelijk Delft wil schonere lucht op straat en minder herrie door promoten elektrische voertuigen in het dagelijks gebruik. Het afval op straat is een enorme bron van ergernis. Onafhankelijk Delft wil dat de gemeente er op gaat toezien dat het afval direct wordt opgeruimd.

 • Elektrisch vervoer promoten. Alleen elektrische scooters toestaan in de binnenstad om een eind te maken aan de herrie van de vele Pizzakoeriers
 • Er rijden geen grote openbaar vervoerbussen meer door de binnenstad Toeristenbussen aan de buitenrand van de binnenstad parkeren en toeristen met elektrische pendelbusjes naar het centrum brengen
 • Meer en grotere uitlaatstroken voor honden, die weer schoongemaakt worden.
 • Grofvuil aan huis laten ophalen blijft gratis
 • Stoppen met Avalex. Stoppen met omgekeerd inzamelen
 • Voor de parkeerhuisjes aan de Spoorsingelgracht een nieuw ontwerp indienen met het doel deze huisjes minder opvallend te maken
 • Geen grote bovengrondse afvalcontainers meer op straat

SOCIAAL & WERK

Iedereen heeft gelijke kansen, maar ook plichten. Integratie verloopt via werk en scholing. Als je een uitkering krijgt kan je daar best wat voor terug doen. Iedereen telt mee, ook de ouderen. Meer activiteiten en woningen voor Delftse ouderen en jongeren. Onafhankelijk Delft zal al het mogelijke doen voor mensen in nood.

 • Mensen die al in Delft wonen dienen voorrang te krijgen op huurwoningzoekenden van buiten Delft. Huurwoningzoekenden met een sociaal- en economische binding of opleidingsplaats in Delft krijgen voorrang op huurders zonder binding. Eventueel stapt Delft uit het Haaglanden Woonnet systeem
 • De besturen en vrijwilligers in de buurthuizen krijgen hun zeggenschap over het reilen en zeilen weer terug
 • Onafhankelijk Delft wil mensen in de bijstand en schoolverlaters in de bijstand, verplicht inzetten voor werkzaamheden. Gedacht moet worden aan toezicht, maatzorg of het opruimen van zwerfvuil op straat
 • Wij willen de alcoholconsumptie aan banden leggen in de studentenverenigingen
 • Vóór een preventieve PSA-test voor prostaatkanker vanaf 55 jaar. Pilot bevolkingsonderzoek promoten bij het Rijk
 • In elk buurtcentrum komt een sociaal restaurant waar buurtbewoners kunnen eten tegen geringe vergoeding en elkaar kunnen ontmoeten om de stille armoede en sociale uitsluiting te doorbreken
 • Vrijwilligers verdienen steun in de vorm van onkostenvergoedingen, een collectieve verzekering en in sommige gevallen professionele ondersteuning en vrijstelling van sollicitatieplicht
 • Er dient een Seniorenvisie te komen die richtinggevend is voor de invulling van het ouderenbeleid met aandacht voor eenzaamheid, thuiszorg en mantelzorgers
 • De armoede van bijstandsgerechtigden bestrijden door een deel van de bijverdiensten te laten behouden
 • De 60 jaar gehuwden en de 100-jarigen krijgen bezoek van de burgemeester en ontvangen uit haar handen een Delfts Blauw-aandenken
 • Geen sociale woningbouw stilletjes omzetten naar studentenwoningen zoals in de Voorhof en de Buitenhof
 • Bouw woonreuzen om de woningnood op te heffen
 • Nieuwbouw voor studenten in de campus en niet in de stad

VERKEER

Onafhankelijk Delft staat voor een drastische verlaging van het autoverkeer door de stad. De auto is te gast in de stad. Het doorgaande autoverkeer moet lopen via de ring A13, A4, Kruithuisweg en Provincialeweg. De fiets en openbaar vervoer worden het vervoermiddel naar de binnenstad van Delft. Bij het nieuwe station moeten twee keer zoveel fietsenrekken komen dan de geplande zevenduizend.

 • Het autoverkeer door de stad moet worden teruggedrongen. Fietsers en voetgangers krijgen alle ruimte en prioriteit
 • Stadsbus weg uit de binnenstad
 • De Regiotaxi komt gegarandeerd en laat niemand zitten. Er komt een overdekte opstapplaats bij de Markt
 • Vergunning parkeren voor bewoners moet kostendekkend. Parkeerwachters dienen eerder behulpzaam te zijn dan direct te bekeuren
 • Voor de flitspalen op de Provincialeweg en Kruithuisweg digitale borden plaatsen om automobilisten op hun snelheid te wijzen
 • Vlakbij scholen moet de verkeerssituatie als veilig woonerf worden uitgevoerd of er dient een tijdelijk verkeersverbod te komen
 • Onafhankelijk Delft wil stapsgewijs een uitbreiding van de autovrije historische binnenstad
 • Een doorgaande tramverbinding naar Rotterdam en vliegveld Den Haag-Rotterdam
 • Bij winkelcentrum De Hoven een bewaakte fietsenstalling
 • 1 uur gratis parkeren in de parkeergarages om zoekverkeer tegen te gaan
 • Veel duidelijkere bebording entree autoluwe binnenstad
 • De Breestraat, Binnenwatersloot, Peperstraat en Kruisstraat worden aantrekkelijke leefbare wandel- en fietswinkelstraten en dus autoluw!
 • Alle twee-richtingen fietspaden opheffen als deze te smal en dus gevaarlijk zijn

VERNIEUWING VAN BESTUUR

Onafhankelijk Delft wil een efficiëntere ambtelijke organisatie. Niet door alle diensten uit te besteden en interim managers binnen te halen. Daarom staat Onafhankelijk Delft voor een directere ambtelijke organisatie die een goed contact met de burgers en belangenverenigingen voorop stelt. Onafhankelijk Delft wil ook een open, eerlijk en integer bestuur. Geen achterkamertjes politiek en geen stiekeme partij- of eigenbelangen. Onafhankelijk Delft wil een cultuuromslag. Dat zal niet zonder slag of stoot gaan, maar hier zet Onafhankelijk Delft zich voor in.

 • Het aantal interim-managers bij de gemeente mag niet meer zijn dan 15%, het aantal externen niet meer dan 10%
 • Geen beperking van meningsuitingen door raadsleden zoals in de huidige Gedragscode van de gemeenteraad
 • Onafhankelijk Delft wil een wekelijkse raadsvergadering, die maximaal 3 uur duurt, die wordt voorafgegaan door minimaal één uur inspraak van de burgers
 • Onafhankelijk Delft wil dat de Stadskrant onafhankelijke informatie geeft en ook open staat voor alle Delftse verenigingen, politieke partijen en stichtingen
 • De gemeente moet in het Nederlands communiceren. Alle gemeentelijke folders, formulieren, webpagina’s en advertenties zijn voortaan in het Nederlands
 • Wij willen dat studentenpartij Stipt stopt met de elk jaar opstappende raadsleden
 • Maandelijks krijgen alle politieke partijen gelegenheid over één onderwerp hun standpunt de Stadskrant te plaatsen (in de bijlage van de Delftse Post)
 • Geen enkele ambtenaar verdient meer dan de gemeente secretaris. Dat geldt ook voor ingehuurde externen, interims, zzp’ers en directeuren van verbonden Delftse partijen
 • Maak referenda makkelijker door lagere drempels en minder uitsluitingen. Dat geldt ook voor burgerinitiatieven

CULTUUR, SPORT & RECREATIE

Cultuur, sport en recreatie geven een belangrijke meerwaarde om hier te wonen. Onafhankelijk Delft wil dat de grote gesubsidieerde professionele instellingen en organisaties meer hun eigen broek ophouden. Ze moeten zich veel meer richten op het binnenhalen van sponsoren en meer bezoekers.

 • Schoolzwemmen op alle basisscholen vanaf groep vier. Uitbreiding van het aantal uren voor lichamelijke oefening
 • Kinderboerderij Tanthof blijft open
 • Speciaal naaktstrand blijft direct gelegen aan de Grote plas in de Delftse Hout
 • De toren van de Nieuwe Kerk is zondag open voor publiek.
 • Er moet een casino komen in de binnenstad op een centrale locatie
 • Sport is belangrijk voor het imago van de stad en verdient steun bij de accommodaties, maar onze prioriteit ligt bij amateurs
 • Onafhankelijk Delft wil dat sportverenigingen beter worden ondersteund, financieel en organisatorisch. Er moet kunstgras aangelegd worden bij VVV Delft
 • Zwarte Piet blijft ‘zwart’ in Delft
 • Geen kunsticoon van 1 miljoen euro in het Spoorzone Park
 • Langs fietspad Spoorsingelgracht Westvest komt een veilige groene barrière.
 • De oerlelijke nieuwe Sebastiaansbrug krijgt grote legale graffiti spuitplaatsen voor straatkunst
 • Wij willen een klimbos voor de jeugd in de Delftse Hout
 • Voor kleine kinderen een waterspeeltuin in de zomer, dit is mogelijk achter het Doelenplein

REGIONAAL & INTERNATIONAAL

De centrumfunctie en de ontwikkeling van Delft moet versterkt worden. Delft moet snel doorgroeien naar een gemeente met 125.000 inwoners. Dat is noodzakelijk om voldoende omvang te hebben om al die extra Rijkstaken te kunnen uitvoeren onder de huidige bezuinigingen.

 • Tegen de ondemocratische Metropoolregio. Tegen het privatiseren van vuilophaler Avalex. Het staat te ver van de burger
 • Het internationale beleid staat in dienst om Delft daadwerkelijk voorwaarts te helpen. Niet om geld weg te geven of door het gemeente bestuur snoepreisjes te laten maken.